FANDOM


 Obecně o aromantičnosti Editovat

FAQ

Co je to aromantičnost? Editovat

Stručně řečeno, aromantičnost je romantická orientace. Osoba, která je aromantická, k nikomu nepociťuje romantickou přitažlivost. Pro více informací koukni do článku Aromantičnot a Romantická přitažlivost.

Co způsobuje aromantičnost? Proč se lidé stávají aromantiky? Editovat

Aromantičnost je orientace jako každá jiná, nelze si ji vybrat nebo se jí zbavit. Pokud se člověk rozhodne vyhýbat se romantickým vztahům, nestává se z něj aromantik. Stejně tak pokud např. prožil psychické trauma, které mu znemožňuje romantický vztah navázat. (V obou případech však může v aromantické komunitě nalézt jistou oporu.)

O původu všech orientací dodnes panují dohady, nejedná se však o volbu daných jedinců. Pro bližší pohled na tuto problematiku viz články Aromantičnot, Aromantické chování a Romantická orientace.

Je aromantičnost jenom fáze? Jde z aromantičnosti vyrůst? Editovat

Aromantičnost neznačí něčí nedospělost, nedostatek zkušeností nebo neschopnost najít si partnera. Romantická orientace není něco, z čeho můžeš vyrůst, co tě časem přejde nebo si to rozmyslíš. Pokud je někdo aromantik, tak jím zkrátka je. Není to nic špatného, nic za co by se měl stydět nebo se kvůli tomu přetvařovat.

Rozpoznat svou orientaci však není vždy snadné, zvláště v době, kdy se o různých jejich variacích dosud běžně neučí např. ve školách. Někteří jedinci se proto můžou třeba i několikrát chybně zařadit, než poznají, která orientace je skutečně vystihuje. Jedná se však o vývoj daných jedinců, který nelze uměle urychlit nebo dokonce vynutit. Pamatuj, že nejdůležitější jsou vlastní pocity. Zařazování do kategorií by mělo být vždy až na druhém místě. Další informace můžeš najít v článku Romantická orientace.

Existuje léčba aromantičnosti? Je aromantičnost nemoc? Editovat

Aromantičnost, stejně jako heteroromantičnost nebo třeba homoromantičnost, není nemoc. Je zkrátka součástí sexuality. Proto ji také nelze léčit. Pokud se někdo chová aromanticky kvůli prožitému traumatu nebo nemoci, nejedná se o aromantičnost. Avšak podobně jako např. v případě homoromantičnosti a homosexuality, je i aromantičnost některými lidmi patologizována či znevažována. Sami aromantici nebo lidé, kteří je znají, potom někdy nabývají dojmu, že se jedná o něco špatného a hledají, jak se toho zbavit.

Důležité je si uvědomit, že naše orientace – ať už jakákoliv – nás nedefinuje jako osoby. Zároveň je však naší součástí a každý by se měl naučit přijmout jak sám sebe, tak odlišnost ostatních. Pro více informací zejména pro aromantické asexuály pokračuj na článek Léčba asexuality, popř. Patologizace asexuality a také Patologizace aromantičnosti.

Je aromantičnost hřích? Editovat

Samozřejmě, že není. Co se týče z pohledu náboženství, obecně spíše ne než ano. A pokud je, tak mnohem častěji v kontextu nějaké ne-heterosexuální sexuální orientace než sama o sobě. Avšak např. na aromantiky, kteří by měli zájem o fyzické vztahy bez uzavření manželství, by jistě většina věřících mimo jiné z abrahámovských náboženství jako na hříšné nahlížela, jelikož je v nich nemanželský sexuální vztah zakazován. Stejně tak je v těchto náboženstvích v obecné rovině požadováno uzavření sňatku a vytvoření rodiny (tato část velmi zasahuje i asexuály) či negativně pohlíženo na stejnopohlavní vztahy - bez ohledu na romantickou orientaci dotyčných. Pro více informací o tom, jak se náboženství staví k aromantičnosti ve spojení s asexualitou viz kategorie Asexualita a náboženství, popř. také Aromantičnost a náboženství o aromantičnosti obecněji.

Identita a komunita Editovat

Jak může někdo vědět, že je aromantik, když nebyl v romantickém vztahu? Třeba jen zatím nepotkal “toho pravého“...? Editovat

Člověk si nemusí něco zažít, aby věděl, že se mu to nelíbí nebo o to nemá zájem. Většina lidí ví, že by se jim nelíbilo dostat pěstí do nosu, i když je třeba předtím nikdo nepraštil. Víte, že si nechcete obarvit vlasy nazeleno, i když jste si je tak nikdy dřív neobarvili a jiní lidé to s nadšením dělají...

Někteří lidé se snaží popírat existenci aromantičnosti tvrzením, že dotyčný zatím zkrátka nepotkal “toho pravého“. Ale aromantičnost prostě znamená nepociťování romantické přitažlivosti. Stejně jako gaye nepřitahuje opačné pohlaví a heteroromantiky pohlaví stejné. Řekli byste třeba, že heterosexuál zkrátka dosud nepotkal “toho pravého“ stejného pohlaví? Nejspíš ne – a s aromantikem je to stejné. Navíc, někteří aromantici si romantické vztahy zkusili, popřípadě jsou třeba právě teď ve šťastném vztahu, jen jiného typu... Pro více informací koukni do článků Aromantičnost, Aromantické vztahy nebo Aromantici a láska.

Je každý aromantik zároveň asexuál? Editovat

Ne. Aromantičnost je sice romantickou orientací primárně patřící k asexualitě, ale může se vyskytnout i u jiných sexuálních orientací. Stejně tak i mnoho asexuálů má jinou romantickou orientaci, která primárně náleží k jiným sexuálním orientacím (homo-, hetero-, bi-, pan-,... romantičnost atd.). Pokud chceš vědět víc, přečti si články Asexualita, Aromantičnost, Zkřížená orientace a Romantická orientace.

Je aromantičnost spektrum/zastřešující termín? Editovat

Není! Samotná aromantická orientace je jen jedna, jako třeba orientace homoromantická. Aromantik zkrátka nepociťuje romantickou přitažlivost. Aromantičnost tedy není spektrum ani zastřešující termín, existuje však pojem Aromantické spektrum, který je komunitou používán jako souhrnné označení aromantiků i šedých romantiků na základě jejich společných aromantických zkušeností a problémů. Šedí romantici se často cítí jako aromantici, vyjma specifických/ojedinělých případů, kdy se u nich projeví romantická přitažlivost. Každý šedý romantik má tedy vlastní romantickou orientaci podle preferovaného pohlaví (romantických) partnerů, která se však projevuje méně, než je obecně považováno za obvyklé. Více informací můžeš najít v kategorii Šedá oblast romantičnosti a v článcích Aromantické spektrum, Demiromantičnost (nejznámější forma šedé romantičnosti), Asexuální komunita či Romantická orientace.

Jsou aromantici "straight" nebo "queer"? Editovat

Za předpokladu, že straight je označením pro heteroromantické heterosexuály a pod pojmem queer se rozumí všechny ostatní minoritní orientace/gendery, platí, že aromantici jsou queer. Jedná se však o pouhý popis stavu. Dotyčného to nezavazuje k jakékoliv participaci v LGBTA+ komunitách a nemusí se tak nikdy ani nikde prezentovat.

Mnozí aromantici o své romantické orientaci vůbec nepřemýšlejí. Vlivem nízkého povědomí o romantických orientacích obecně a k obvykle amatonormativní výchově pak sami sebe zařazují spíše pouze podle své sexuální orientace (či v případě aromantických asexuálů často jako to, co je "normální" a nejběžnější, tedy heterosexuály), aniž by se tak skutečně plně cítili. Podobně se homoromantičtí asexuálové mohou označit za homosexuály atd. Většinou toto zařazení rozšíří poté, co objeví aromantičnost a často pak zůstávají v obou komunitách.

Někteří aromantici označení queer odmítají, podobně jako spojování s ostatními LGBTA+ menšinami. Sami sebe pak často zařazují jako straight nebo stojící úplně mimo tyto kategorie. Jejich důvody mohou být různé, např.: obava, aby se nestali oběťmi podobné nesnášenlivosti, jako ostatní menšiny; vlastní nesnášenlivost vůči ostatním LGBTA+ minoritám; touha nevyčnívat, zapadat do majoritní společnosti; pocit nepřijetí ze strany ostatních LGBTA+ skupin atd. Pro více informací koukni na články LGBTA+, Queer, Arofobie, Internalizovaná afobie a Aromantičnost.

Může být někdo aromantik, když se rád drží za ruce/objímá/užívá si romantické večeře při svíčkách/čte zamilované knihy/je shipper atd.? Editovat

Samozřejmě, že může. Pokud jde o objímání a podobné projevy náklonnosti, nejedná se přece o nic, co by bylo vyhrazeno jen pro romantické či obecněji partnerské vztahy. Objímáme se i s přáteli nebo rodinou. Vždy záleží na kontextu a na pocitech, které daným gestem jedinec vyjadřuje. Pokud se ale snažíš zjistit, jestli je aromantik někdo jiný než ty - bude nejjednodušší se dotyčného prostě zeptat.

Pokud jde o druhou část otázky, odpověď je stejná: samozřejmě, že si aromantik může užívat zamilované příběhy a být shipperem[1]. Lidé si už po staletí užívají ve fikci věci, které by ve skutečnosti zažít nechtěli, nesměli nebo třeba ani nemohli. Existuje například spousta leseb, které mají rády příběhy s gay páry atd. atd. Ale existuje také spousta aromantiků, kteří výše zmíněné věci rádi nemají a i to je v pořádku. Pro více informací koukni do článku Aromantici a láska.

Vztahy, partnerství a sex Editovat

Jaký je rozdíl mezi romantickou orientací a sexuální orientací? Editovat

Jak samy názvy napovídají, týká se romantická orientace především psychické (romantické) přitažlivosti, zatímco sexuální orientace je charakteristická hlavně sexuální přitažlivostí, tj. na fyzické úrovni. Samozřejmě, zejména pokud se u jedince obě shodují (obě jsou homo, hetero atd.), je obvyklé, že splývají v jednu a v běžném partnerském vztahu pak není snadné rozpoznat jejich hranici.

A jak se tedy liší romantická přitažlivost a sexuální přitažlivost? Editovat

Zjednodušeně řečeno, sexuální přitažlivost je všechno to, co bys jako allosexuál mohl cítit k člověku, kterého jsi zrovna potkal, k někomu, kdo by ti prostě připadal "sexy", touha po sexuálním styku s danou osobou, touha se jí intimně dotýkat a naopak touha, aby se i dotyčná osoba obdobně dotýkala tebe. Obvykle zahrnuje i pociťování sexuálního vzrušení už jen při pomyšlení na výše popsané nebo na danou osobu jako takovou atp. Zkrátka to, že v tobě určité fyzické proporce, znaky nebo chování člověka vyvolají touhu po (alespoň teoretickém) sexuálním kontaktu s dotyčným.

Romantická přitažlivost je pocit lásky či náklonnosti vůči někomu, který se liší od toho, co pociťuješ vůči přátelům, rodině nebo lidem, které obdivuješ. Může zahrnovat jedinečnou (někdy téměř neuvěřitelnou) euforii, pocity štěstí, když přemýšlíš o osobě, k níž tuto přitažlivost cítíš. Stejně jako naopak třeba silné pocity smutku a nepohodlí, pokud si delší dobu nejste nablízku atp. Pod romantickou orientaci spadají taková ta známá klišé o motýlech v břiše, rozechvělých srdcích nebo třeba „tání“ při interakci s dotyčným člověkem. Projevuje se často skoro až posedlostí druhou osobou a jejím štěstím, zasněnou myslí,... Ale zkušenosti se mohou lišit v závislosti na jednotlivci a intenzitě pouta.

Touhy po blízkosti partnera i ve fyzickém smyslu jsou při romantické přitažlivosti velmi běžné a v případě allosexuálů se přelévají právě do sexuální orientace a více či méně s ní splývají. To však není nezbytné a u romantických asexuálů k tomu z logiky věci nedochází. Za dobrý příklad lze uvést třeba líbání a objímání, v nichž pravděpodobně většina allosexuálů spatřuje jakési sexuální napětí, sexuální podtext nebo přímo předehru. Mnozí alloromantičtí asexuálové však naopak tyto činnosti provozují pro to, že jsou jim samy o sobě příjemné - o žádné "pokročení na další metu" nestojí ani je nevnímají jako předehru k "něčemu lepšímu".

Pro více informací můžeš kouknout na články Romantická orientace, Sexuální orientace, Romantická přitažlivost, Sexuální přitažlivost, Aromantické vztahy, Asexuální vztahy a Zkřížená orientace.

Jsou aromantici schopní lásky? Mají zájem o sexuální vztahy? A vůbec o nějaké vztahy? Editovat

Samozřejmě, že jsou schopní - lásky i sexu. Láska k přátelům či rodině leží přece poněkud jinde než láska partnerská. Touha po romantickém vztahu nebo její nepřítomnost schopnost lásky nijak nedeterminuje. To samozřejmě platí i o aromantických asexuálech. Mnozí aromantici sice nestojí o partnerské vztahy, ale sami také být nechtějí - a tak jsou mnohem šťastnější v rodinném kruhu nebo mezi přáteli, než by byli s partnerem. Někteří aromantici přitom navazují i různé queerplatonické či jiné vztahy, které jsou pro ně mnohem blíž partnerskému vztahu než tomu přátelskému, ačkoliv nejsou vystavěny na klasickém základě romantické lásky.

Aromantičnost je sice romantickou orientací primárně patřící k asexualitě, ale může se vyskytnout i u jiných sexuálních orientací (stejně tak i mnoho asexuálů má romantickou orientaci, která primárně náleží k jiným sexualitám: homo-, hetero-, bi-, pan-, omni- romantičnost atd.). Každý aromantik má vlastní hranici toho, po čem v případném vztahu touží - jaké činnosti mu jsou příjemné a jaké již méně nebo vůbec. Pokud má aromantik o někoho zájem, může také různé romantické aspekty vztahu provozovat za účelem potěšení partnera nebo třeba s cílem naplnit očekávání společnosti, i když to jemu samotnému nic neříká. Je ovšem také naprosto v pořádku, když někdo o takovéto vztahy nestojí a je spíše samotář. Pokud chceš vědět víc, přečti si článek Romantická orientaceAromantické vztahy, Asexuální vztahy a Amatonormativita.

Může být aromantik v partnerském vztahu s romantikem? Editovat

Ano, může. Záleží jen a pouze na jednotlivých partnerech, zda o takový vztah mají zájem a jak si společné soužití nastaví. Spousta aromantiků a zejména těch, kteří nejsou zároveň i asexuální, navíc v běžném partnerském vztahu skončí často prostě jen z důvodu, že to od nich "společnost/rodina očekává". Jiní aromantici pro změnu navazují různé queerplatonické či podobné vztahy, které jsou pro ně mnohem blíž partnerskému vztahu než tomu přátelskému, ačkoliv nejsou vystavěny na klasickém základě romantické lásky. V takovýchto vztazích mohou být lidé všech orientací, pokud jim to vyhovuje. Vždy je nejdůležitější otevřenost a upřímnost jak k sobě, tak k partnerovi. Chceš-li vědět víc, přečti si článek Aromantické vztahy a Amatonormativita.

Můžou aromantici uzavřít sňatek a založit si vlastní rodinu? Editovat

Samozřejmě. Některým aromantikům nevadí být ve vztahu a existuje i mnoho rodičů, kteří vychovávají dítě sami. Jiní však o nic z toho zájem nemají a i to je naprosto v pořádku. Nakonec, lidí na světě není zrovna málo, aby se každý musel rozmnožovat ;-) Je třeba nezapomínat na to, že rodičem by se každý měl stát proto, že jím chce být - nikoliv proto, že "se to tak prostě dělá" - protože v tom případě bude následně nešťastný jak sám rodič, tak také jeho potomek. Mohl by tě také zajímat článek Aromantické vztahy.

Co si aromantici myslí o zamilovaných lidech? Editovat

Všelico. Někteří je nemůžou ani cítit - přece jen to občas vypadá, že se zejména bez heterosexuální romance neobejde žádný příběh, žádná diskuse s rodinou či přáteli... Ale pravá láska je nakonec krásná věc a jsou aromantici, kteří si o ní moc rádi přečtou, usmějí se na zamilovaný pár v tramvaji, zajdou si do kina na romantický film... Je to opravdu různorodé, asi jako v případě Asexuálů a sexu. Pro více informací koukni do článku Aromantici a láska.

--------------------------------------------------------------

  1. Ve fandomovém slangu je shipper osoba, která si užívá milostné anebo sexuálíí vztahy mezi postavami nějakého příběhu (konkrétními páry nebo jakékoliv variace) - bez nutnosti, aby takové vztahy v samotném příběhu skutečně existovaly (nejčastěji, ale ne vždy, se jedná o queer vztahy).
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.