FANDOM


 Obecně o šedé sexualitě Editovat

FAQ

Co je to šedá sexualita? Editovat

Šedá sexualita, někdy nazývaná také šedá asexualita (popř. i šedá homosexualita atd.) je část spektra sexuality či sexuálních orientací, která se nachází blíže asexualitě než ostatním, ale přesto není přímo asexuální. Její hranice nejsou pevně dány, často záleží na vnímání vlastní sexuality a na tom, s jakou sexuální identitou se jedinec sám cítí být nejvíce ztotožněn. Lidé identifikující se pouze jako šedí (a)sexuálové pro to mohou mít mnoho důvodů, např. velmi zřídkavé pociťování či příliš nízkou míru sexuální přitažlivosti, než aby si připadali, že na ně jiné označení sedí, ale zároveň povědomí, že sexuální přitažlivost pociťují a nejsou tedy asexuální. Šedí sexuálové mohou sexuální přitažlivost v různé míře pociťovat pouze velmi zřídka, za nějakých specifických okolností, pouze k velmi málo jedincům nebo obecně výrazně méně, než ostatní allosexuálové. Mohou se sem řadit i lidé, kteří si nejsou zcela jisti, zda pociťují sexuální přitažlivost, nebo se jedná o něco jiného. Pro více informací koukni do kategorie Šedá oblast sexuality a článku Sexualita jako spektrum.

Co je to demisexualita a jak se od šedé sexuality liší? Editovat

Demisexualita je specifickým typem šedé sexuality, respektive se má k šedé sexualitě tak, jako se pansexualita má k bisexualitě. Je pansexualitě podobná i jinak, jelikož demisexuálové rovněž nejsou k (potencionálnímu) partnerovi sexuálně přitahování na základě pohlaví (partnerova ani svého). Na rozdíl od pansexuality však leží velmi blízko u pomyslné hranice asexuality a důvod sexuální přitažlivosti je u nich tedy jistým způsobem odlišný. Demisexuálové pociťují sexuální přitažlivost pouze ke konkrétním osobám a to jedině až po té, co si k dotyčným vytvořili silné emocionální pouto. Někteří tak mohou být zaměřeni pouze na konkrétní osoby určitého pohlaví, k nimž je táhne takto zaměřená romantická orientace (např. homoromantický demisexuál si obvykle utvoří potřebné pouto jen s osobami stejného pohlaví). Pouto, které vede k pociťování sexuální přitažlivosti, však nemusí být ze své podstaty romantické. Chceš-li vědět víc, přečti si články Demisexualita, Demisexuální vztahy a třeba i Pansexualita.

Je šedá sexualita/demisexualita jenom fáze? Jde z toho vyrůst? Editovat

Nejde z ní "vyrůst" o nic víc, než jde vyrůst třeba z heterosexuality. Ne všichni jsme zkrátka stejní a sexualita některých z nás je prostě jiná, s tím je třeba počítat. Poznat svou sexualitu však není vždy snadné, zvláště v době, kdy se o minoritních sexuálních orientacích a šedé oblasti sexuality dosud běžně neučí např. ve školách. Někteří jedinci se proto můžou třeba i několikrát chybně zařadit, než poznají, která orientace je skutečně vystihuje. Zejména u demisexuálů se snadno může stát, že se nejprve začlení mezi asexuály (nebo i jiné orientace na základě svého romantického namísto sexuálního zájmu) a až po vytvoření emocionálního pouta s partnerem zjistí, že to mají jinak. Jedná se však o vývoj daných jedinců, který nelze uměle urychlit nebo dokonce vynutit. Pamatuj, že nejdůležitější jsou vlastní pocity. Zařazování do kategorií by mělo být vždy až na druhém místě. Další informace můžeš najít v článcích Sexuální orientace a Sexuální fluidita.

Je šedá sexualita/demisexualita volba/celibát/výsledek puritánské výchovy? Editovat

Někteří lidé se mohou rozhodnout, že ve vztahu nebudou navazovat sexuální kontakt až do určité vzdálenější doby nebo až do svatby a to z různých (často náboženských či kulturních) důvodů anebo že chtějí zůstat třeba i celý život v celibátu. To však z člověka demisexuála ani jiného šedého sexuála neudělá. Demisexuál není někdo, kdo před utvořením pevného vztahu prostě nechce provozovat sex. Je to osoba, která do té doby sexuální přitažlivost vůbec nepociťuje. A obdobně to mají i další šedí sexuálové - jedná se o to, jak věci vnitřně cítí, i když tomu mnohdy ani sami úplně nerozumí. Je to tedy forma sexuální orientace, nikoli chování. Pro více informací přejdi do kategorie Šedá oblast sexuality.

 Identita a komunita Editovat

Jak může někdo vědět, že je šedý sexuál/demisexuál? A neznamená to teda, ž asexuálové prostě jen čekají na toho pravého? Editovat

Svou příslušnost k šedé sexualitě většina lidí odhalí prostě podle toho, že nevnímají sexualitu tak, jako ostatní lidé v jejich okolí - nýbrž s rozpoznatelně nižší intenzitou. Některé z nich pak může napadnout, že by tedy mohli být asexuální, ale nakonec zjistí, že sexuální přitažlivost přece jen v jejich životech úplně neschází. Pokud jde o sebeidentifikaci, je samozřejmě jasné, že hranice šedé sexuality jsou ne zcela jasné a někteří téměř asexuální lidé se mohou z různých důvodů nazývat přímo asexuály (popř. naopak, není pevně dáno, kde šedá oblast začíná a co ještě "spadá" do té "bílé"). I proto jsou šedí (a)sexuálové členy asexuální komunity. Ještě obtížnější je často sebeidentifikace pro demisexuály - ti se totiž často cítí zcela asexuálně a ke změně dojde až po utvoření silného emocionálního pouta. Proto se před tím často přidají přímo h asexuálům a až posléze svou demisexualitu odhalí.

To však NEZNAMENÁ, že asexuálové prostě jen "čekají na toho pravého", aby v nich "probudil sexuální touhu". Je to zkrátka podobné, jako když se někdo identifikuje s homo/heterosexualitou a až posléze si uvědomí, že je vlastně bisexuální, jen se do jednoho pohlaví "zakoukává" častěji než do jiného. Více se můžeš dočíst ve článcích Demisexuální vztahy, Demisexualita a obecně v kategorii Šedá oblast sexuality.

Nemají to tak náhodou všichni lidé? Není demisexualita atd. jenom vymyšlená kategorie, aby si mohli někteří hrát na speciální? Editovat

Svým způsobem jsou všechny kategorie vymyšlené, náš svět a život v něm funguje mnohem více jako spektrum než vyčleněné kategorie a vždycky jde najít někoho, kdo spadá "mezi". Ale ne, nejedná se o snahu "být speciální". Lidé využívají kategorie a termíny, aby snáz našli ostatní s obdobnými zkušenostmi a mohli se tak i sami o sobě více dozvědět a nepřipadat si v dané situaci sami.

A ne, všichni lidé to takhle určitě nemají. Když pomineme asexuály, kteří necítí sexuální přitažlivost nikdy, jsou ostatní lidé obvykle schopni pociťovat tuto přitažlivost už jen při pohledu na pro ně krásného a sexy jedince, homosexuální ženy a heterosexuální muži při pohledu na spoře oděnou ženu svůdných křivek, heterosexuální ženy a homosexuální muži při pohledu na sexy muže v upnutých kalhotách... Tito lidé se pak musejí rozhodnout, jestli na základě takových pocitů budou nějak jednat a třeba pozvou dotyčnou osobu na rande anebo jestli ty pocity raději zkusí ignorovat. Tomu se říká primární sexuální přitažlivost, ale např. demiromantici ji vůbec nepociťují. Pro další informace koukni do článku Sexuální přitažlivost.

Je šedá sexualita/demisexualita spektrum/zastřešující termín? Editovat

Šedá sexualita je zastřešujícím termínem pro celou škálu tzv. mikroidentit, které v této oblasti sexuality vznikly a popisují, za jakých okolností/jak šedí sexuálové sexuální přitažlivost pociťují. Někteří si však nejsou jistí nebo se jednoduše neztotožňují/nechtějí ztotožňovat se žádnou z nich a zůstávají jen u označení šedé sexuality.

Demisexualita spadá pod šedou sexualitu, nejedná se tedy o spektrum. Zahrnuje však různé lidi, z nichž je pro některé snazší než pro jiné navázat ono potřebné emocionální pouto a tak je míra či frekvence toho, jak často jednotliví demisexuálové pociťují sexuální přitažlivost rozdílná popř. lidi s různými romantickými orientacemi - obdobně jako u zbytku spektra šedé sexuality. Pro další informace navštiv články Mikroidentity, Demisexualita a kategorii Šedá oblast sexuality.

Jak se šedá sexualita a demisexualita liší od "běžných" sexuálních orientací? Editovat

Odlišení od asexuality je vcelku jednoduché. Šedí sexuálové včetně demisexuálů zkrátka stále nějakým způsobem pociťují sexuální přitažlivost (primární a/nebo sekundární), zatímco asexualita je definována její kompletní nepřítomností. Každý samozřejmě může jedině sám rozpoznat, zda tuto přitažlivost pociťuje a to nemusí být vždy snadné, zejména pokud se na spektru šedé sexuality pohybuje blíž asexualitě.

Pokud jde o odlišení od ostatních orientací, je to poněkud komplikovanější. Šedí sexuálové obvykle stále spadají pod některou sexuální orientaci (mohou se přímo označovat např. jako šedí homosexuálové jsou-li přitahováni pouze ke stejnému pohlaví atd.). Jejich zařazení do šedé oblasti je dáno tím, jak (odlišně od ostatních) tuto orientaci resp. přitažlivost pociťují. Šedá oblast zahrnuje mnoho možných variací a odlišností vnímání vlastní sexuality, nelze ji proto konkrétněji definovat. Jedinci, kteří se nacházejí v její "tmavší" části si přitom mohou být nejistí stran toho, ke komu jsou přesně přitahováni a rozhodnout se proto používat čistě jen pojem šedá (a)sexualita či některou z jejích mikroidentit, která popisuje, jakým způsobem svou přitažlivost pociťují - zda pouze obecně méně intenzivně, méně často, za specifických okolností nebo ještě jinak.

Demisexuálové se od ostatních liší tím, že nejsou schopni pociťovat primární i sekundární sexuální přitažlivost, jak je u allosexuálů běžné - pociťují pouze přitažlivost sekundární.

Pokud bychom chtěli šedou sexualitu a demisexualitu pro lepší pochopení přirovnat k něčemu známějšímu, je šedá sexualita podobná bisexualitě: bisexualita je spektrum mezi homosexualitou a heterosexualitou, zatímco šedá sexualita je spektrum mezi allosexualitou a asexualitou. Demisexualita se pak podobá pansexualitě, jelikož se obě vyznačují sexuální přitažlivostí, která není závislá na pohlaví potencionálního partnera, ale na něčem jiném. Ani v jednom případě se však nejedná o přesný ekvivalent! Víc se můžeš dozvědět v článcích Rabgerův model sexuální přitažlivosti, Demisexualita a kategorii Šedá oblast sexuality

Jsou šedí sexuálové/demisexuálové heterosexuální? Jsou "straight" nebo "queer"? Editovat

Za předpokladu, že straight je označením pro heteroromantické heterosexuály a pod pojmem queer se rozumí vše, co se odlišuje od "normálního" stavu (tj. většinového), platí, že šedí sexuálové jsou queer. Jedná se však o pouhý popis stavu. Dotyčného to nezavazuje k jakékoliv participaci v LGBTA+ komunitách a nemusí se tak nikdy ani nikde prezentovat. Pro více informací koukni na články LGBTA+Queer.

Proč se šedí sexuálové/demisexuálové zviditelňují jako LGBT+ menšiny? Co můžou mít za problémy? Editovat

Mnohé z prožitků a problémů šedých sexuálů jsou velmi blízké či přímo totožné s tím, co zažívají asexuálové. I proto patří k asexuální komunitě, jelikož obě skupiny bojují především za to, aby jejich odlišný vztah k sexualitě nebyl patologizován, zesměšňován nebo odmítán jako nemožný či špatný. Ostatně, tak to má i zbytek LGBTA+ komunity a právě pro ten společný cíl tato komunita také vznikla. Pokud chceš vědět víc, koukni do článků AfobieAfobie v LGBTA+ komunitěAsexuální komunitaLGBTA+ a LGBTA+ hrdost.

Může být někdo šedý sexuál/demisexuál, když se rád objímá/líbá/užívá si romantické večeře při svíčkách/čte zamilované knihy/sleduje erotické filmy/je shipper atd.? Editovat

Samozřejmě, že může. Pokud jde o objímání a podobné projevy náklonnosti, nejedná se přece o nic, co by bylo vyhrazeno jen pro partnerské či dokonce jen sexuální vztahy. Objímáme se i s přáteli nebo rodinou. Vždy záleží na kontextu a na pocitech, které daným gestem jedinec vyjadřuje. A to platí i pro asexuály, tedy tím spíše i pro šedé sexuály, jimž ani není sexuální přitažlivost úplně cizí. Někdy pro ně zmíněné věci tedy mohou nabývat i sexuálního charakteru, jen zkrátka ne tak běžně, jako pro většinu ostatních.

Pokud jde o druhou část otázky, odpověď je stejná: samozřejmě, že si šedý sexuál může užívat zamilované i erotické příběhy a být shipperem[1] stejně, nebo klidně i více, než allosexuální vrstevníci. Lidé si už po staletí užívají ve fikci věci, které by ve skutečnosti zažít nechtěli, nesměli nebo třeba ani nemohli. Existuje například spousta leseb, které mají rády příběhy s gay páry atd. atd.

Jmenovitě demisexuálům se může stát, že pocítí sexuální přitažlivost k fiktivní postavě nebo prezentovanému obrazu nějaké slavné osobnosti prostě na základě toho, co o nich vědí a jakou si o nich "na dálku" utvořili představu. Tím vzniká "fiktivní" emocionální pouto, které však není spojeno se skutečnou osobou.

 Vztahy, partnerství a sex Editovat

Jaký je rozdíl mezi romantickou orientací a sexuální orientací? Editovat

Jak samy názvy napovídají, týká se romantická orientace především psychické (romantické) přitažlivosti, zatímco sexuální orientace je charakteristická hlavně sexuální přitažlivostí, tj. na fyzické úrovni. Samozřejmě, zejména pokud se u jedince obě shodují (obě jsou homo, hetero atd.), je obvyklé, že splývají v jednu a v běžném partnerském vztahu pak není snadné rozpoznat jejich hranici. Pro více informací koukni na články Sexuální přitažlivost/orientace a Romantická přitažlivost/orientace.

Může být šedý sexuál/demisexuál zároveň alloromantik/aromantik? Editovat

Ano, všichni šedí sexuálové mohou teoreticky mít jakoukoliv romantickou orientaci, ať už odpovídající jejich sexuální orientaci nebo odlišnou. To znamená, že je např. pro demisexuála zcela možné být zároveň aromantikem, stejně jako demiromantikem, panromantikem, homoromantikem atd. Více informací o těchto tématech lze najít v článcích Romantická orientace a Zkřížená orientace.

Jak dlouho to trvá, než si demisexuál utvoří emocionální pouto potřebné k pocítění sexuální přitažlivosti? A co je to vlastně zač? Editovat

Pouto, díky němuž demisexuál pocítí (sekundární) sexuální přitažlivost je založeno na silném emocionálním sblížení s jinou osobou. Není přímo nutné, aby bylo stejně silné z obou stran, ačkoliv v případě opětovaných pocitů se samozřejmě podobné vztahy formují mnohem snáz. Toto pouto také nemusí být vždy romantického charakteru, může se jednat o spíše přátelskou záležitost (v tom případě samozřejmě může být obtížnější se následně vypořádat s touhou, která se u demisexuála objeví). Způsob, jakým je demisexuál schopný toto pouto navázat, charakter pouta i doba potřebná k jeho utvoření se přitom u jednotlivých jedinců liší a je to ovlivněno i samotným partnerem, jak lze vidět např. ZDE.

Jaký je rozdíl mezi primární sexuální přitažlivostí a sekundární sexuální přitažlivostí? Editovat

Primární sexuální přitažlivost se zakládá na tom, jak osoba, k níž jsme přitahováni, vypadá a na dalších poznatcích, které jsou snadno dostupné - na jejím oděvu, fyzických proporcích, zvuku hlasu, vůni... Zkrátka na věcech, které zajistí přitažlivost bez nutnosti danou osobu blíže poznat. Sekundární sexuální přitažlivost se objevuje až později v rámci vztahu, na základě hlubokého citového spojení, blízkosti s partnerem. Víc se můžeš dozvědět v článcích Rabgerův model sexuální přitažlivosti, Demisexualita a kategorii Šedá oblast sexuality

Může být šedý sexuál/demisexuál ve vztahu s allosexuálem? Můžou založit rodinu? Uzavřít sňatek? A pořídit si děti? Editovat

Samozřejmě, že můžou být v takovém vztahu. Vše závisí jen na tom, zda obě strany dokáží mít pochopení pro odlišné (sexuální) potřeby toho druhého a dohodnout se na kompromisu či něčem, co by vyhovovalo oběma. Šedí sexuálové se obecně často staví k sexu podobně, jako asexuálové - zejména když zrovna nepociťují sexuální přitažlivost/touhu. Mnohým sexuální aktivity vadí nebo jim připadají nudné a únavné (ne však vždy a všem!). Pokud jde o rodinu a potomstvo, není důvod, aby si obojí nepořídili - pokud o to tedy oba partneři stojí. Šedým sexuálům v tom z jejich podstaty nic nebrání. Mohl by tě k tomuto tématu také zajímat články Demisexuální vztahy a Asexuálové a sex.

Může být šedý sexuál/demisexuál v polyamorickém vztahu? Stál by o to vůbec? Editovat

Ano, každý, kdo má zájem o vztahy může být v polyamorickém vztahu, pokud mu takové uspořádání vyhovuje. To, že je někdo šedý sexuál, neříká nic o tom, o jaké typy vztahů a romantických vztahů má zájem. Například někteří demisexuálové v polyamorickém vztahu mohou být ke všem partnerům přitahováni romanticky, ale jen k jednomu z nich také sexuálně. Nebo to mohou mít i jinak, vztahy jsou komplikovaná věc a každý je řeší víceméně individuálně. Více se můžeš dočíst v článcích Demisexuální vztahy a Polyamorie.

Masturbují šedí sexuálové/demisexuálové? Editovat

Kdokoliv, bez ohledu na sexuální orientaci, může masturbovat. Podle výzkumů i asexuálové masturbují procentuálně obdobně, jako allosexuálové. Takže ano, i lidé z šedé oblasti mohou bez problému masturbovat - pokud chtějí. Ale popravdě, není zrovna dvakrát slušné se jich na to ptát.

------------------------------------------

  1. Ve fandomovém slangu je shipper osoba, která si užívá milostné anebo sexuálíí vztahy mezi postavami nějakého příběhu (konkrétními páry nebo jakékoliv variace) - bez nutnosti, aby takové vztahy v samotném příběhu skutečně existovaly (nejčastěji, ale ne vždy, se jedná o queer vztahy).
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.