Acepedie Wikia
Advertisement

Sexualita [z latin. sexuālis 'rozdělení/pohlaví/gender'] je souhrnným označením pro genderovou a sexuální identitu včetně mikroidentit, romantickou a sexuální orientaci, romantické a sexuální chování, příp. i sexuální/romantické smýšlení jedinců. Někteří lidé ji mohou používat jako zkrácené označení pouze pro jednu část ze zmíněných složek, nejčastěji sexuální orientaci.

Sexualita jako spektrum[]

AVEN TROJÚHELNÍK - spektrum.jpg

Teorie o sexualitě jako spektru představuje sexualitu, která se pohybuje na škále od bílé oblasti k oblasti černé, s postupně tmavnoucím šedým spektrem mezi nimi na pomyslném trojúhelníku (viz obrázek znázorňující toto spektrum v kontextu sexuálních orientací). Dva vrcholy nacházející se v bílé části zahrnují rozdělení primárně se odvíjejícím od biologických pohlaví, včetně spektra mezi nimi, zatímco černý vrchol je nebinární, s nulovýmy projevy sexuality.

V praxi je u heterosexuálně se rozmnožujících živočišných druhů víceméně nemožné, aby se některý jedinec nacházel v černé části spektra ve všech oblastech sexuality; u komplexního modelu sexuality se tedy jedná víceméně o teoretickou pozici. V jednotlivých oblastech je však umístění v černé části možné a dochází k němu u nezanedbatelné části populace - jedná se především o asexuály, aromantiky a agender jedince (pokud jde o fyzickou bezpohlavnost, velmi záleží na tom, jak přesně definujeme pohlaví).

Spektrum sexuálních orientací & sexuality.png

V případě sexuálních orientací tedy spektrum sexuality znázorňuje přechod od allosexuality (tj. heterosexuálity, homosexuality a bisexuálního atd. spektra mezi nimi) na jedné straně k asexualitě na straně druhé s tím, že mezi jednotlivými vrcholi je sexuální přitažlivost projevovaná různou měrou a s různým zaměřeným. Část spektra nacházející se mezi pomyslnou hranicí allosexuality a asexuality se nazývá šedá oblast sexuality/sexuálních orientací. Čím blíže se na škále nacházíme k asexualitě, tím méně se přitažlivost projevuje a tím tmavší je pomyslná úroveň šedé sexuality. Asexualita a šedá oblast sexuality se dohromady označují jako asexuální spektrum. Obdobně lze vytvořit model spektra např. pro romantické orientace (alloromatičnost & aromantičnost) atd.

Allosexualita[]

Allosexualita [z řec. állos 'jiný/ostatní'] je souhrnný termín označující "ostatní sexuály". Obvykle je tento termín používán v kontextu s asexualitou, kdy se jako allosexuálové označují příslušníci ostatních sexuálních orientací, které spojuje fakt, že pociťují sexuální přitažlivost, což je společně odlišuje od asexuálů. 

V širším významu lze říci, že označuje všechny ostatní/jiné sexuální orientace, kromě jedné, která je aktuálně probírána/vyčleněna. V québecké francouzštině je např. známé slovo allosexuel, někdy používané jako ekvivalen slova queer ve smyslu souhrného označení pro ty, kteří nejsou heterosexuální[1], v sexuologické a zoologické literatuře se již dříve používalo např. jako označení pro veškeré sexuální chování vůči ostatním oproti autosexuálnímu chování[2][3] atp. 

Přijetí pojmu do asexuální terminologie[]

Předchůdcem označení allosexuál bylo zkrátka slovo sexuál, které vzniklo samovolně v rámci komunity skrze odstranění přípon specifukujících konkrétní orientace (a-, homo-, hetero, bi- atd.). S jehož užitím se lze dodnes setkat, třeba i v odborné literatuře. Některými členy LGBTA+ komunity bylo však považováno za nevhodné a vytýkali mu, že toto označení lidi sexualizuje - redukuje pouze na jejich sexuální stránku a poškozuje už tak sexualizované členy LBTA+ komunity/menšin s tmavou pletí.[4]

Z toho důvodu se komunita po dlouhých dohadech rozhodla vybrat jiné suhrné označení. Roku 2011 proto vzniklo hned několik výrazů, o nichž se uvažovalo, např:[5][6][7]

  • zedsexuál (zesexual) - kdy Z bylo přidáno jako poslední písmeno abecedy a opak A. Tento nápad už však používají někteří nebinární lidí, kdy místo zájmen "he/she" mají "ze" a ze(d)sexuál by tedy spíše evokoval dojem někoho, kdo je přitahován právě k těmto lidem.
  • consexuál - "con" pocházelo z latinského “s (kým, čím)”, v angličtině ale slovo “con” znamená také něco negativního/záporného či dokonce podvodné jednání a ve francouzštině je to přímo sprosté slovo.
  • poikkisexuál - “poikki-” je francouzská předpona s významem “napříč/skrz/příčný”. Slovo však může také znamenat rozbitý na části či hovorově "vyčerpaný/ubitý/smrtelně unavený".[8]
  • verisexuál - “veri-” znamená “skutečný/pravý”. Mimo jiné bylo odmítnuto, protože znělo jako “very sexual” = velmi sexuální. Také jistým způsobem implikuje, že druhá strana - tedy asexuálové - jsou nějak nepraví.
  • albosexuál - "albo" s významem "bílá" a odkazujíc na škálu sexuální přitažlivosti (asexuálové jsou černí + šedá sexualita a následuje bílá pro ostatní). Termín samozřejmě neuspěl pro potíže s nevyhnutelným nepochopením a nelibostí z hlediska barvy kůže.
  • *sexuál - * jako zástupný znak za příponu jednotlivých orientací, tímto způsobem však zahrnuje všechny, včetně asexuálního spektra.
  • non-ace/ne-asexuál - označení silně odmítnuté asexuální komunitou ze stejného důvodu, z jakoho trans lidé používají cisgender místo non-tran, intersexuálové perisex místo non-intersex, autistí allistic místo non-autistic atd. Jde o zamezení negativnímu vyčleňování dané menšiny.
  • atraktionisté/přitažlivci, mesosexuál, mono/polysexual, adsexual, obsexual, sekasexual, alisexuál...

Nakonec byl zvolen a v průběhu času také zažit termín allosexuál, původně navržený metapianycist (Tumblr), ačkoliv i zde některým vadilo používání např. v již zmíněné francouzštině. Co se týče výtek ke slovu jako takovému - většina z nich se však touto změnou stejně nevyřešila, jelikož přicházely a stále přichází především se záměrem omezit asexuální komunitu a z nelibosti kvůli sdílení této kategorie společně jak queer, tak i straight lidmi.[5] Podobné výtky se dostávají i ostatním takovýmto slovům (monosexuál, cisgender, perisex...)

Monosexualita/Polysexualita[]

Monosexualita je podobně jako allosexualita souhrnným označením - tentokráte pro ty sexuality, které se vyznačují přitažlivostí k jednomu pohlaví, tj. primárně homosexualita a heterosexualita. Používá se obvykle k odlišení od těch, které se vyznačují přitažlivostí k více pohlavím, jako např. bisexualita.[9] Pro ně je naopak zastřešujícím termíem polysexualita, tedy přitažlivost k více pohlavím/genderům.[10]

Dříve se jako zastřešující termín pro všechny, kteří nebyli ani homo- ani heterosexuální používala samotná bisexualita (i když její název zní v tomto smyslu jako zavádějící, obvykle pod ni v minulosti spadali i asexuálové[11]), často se lze také setkat s označením "bi(sexual) umbrela" - bi deštník. V současnosti se však orientace více vyhraňují a většina lidí pravděpodobně chápe bisexualitu prostě jako přitažlivost k oběma pohlavím. I polysexualita se někdy používá jako samostatná identita a tak se nyní můžeme setkat rovněž s neutrálnějším označením M-spec (m = multiple, ve smyslu vícero genderů).[12]

Externí odkazy[]

Spuvisející články[]

Zdroje[]

Advertisement