FANDOM


Romantická orientace [z latin. romanicus, franc. romanz a angl./franc. orientation 'směr/zaměření'] je souhrnné označení všech známých romantických orientací, které jsou vzájemně rozlyšeny podle zaměření romantické přitažlivosti jedinců.Nazývá se také romantickým zaměřením či preferencí.

Romantická orientace jedince je definována tím, ke komu pociťuje romantickou přitažlivost s ohledem na pohlaví/gender obou potencionálních partnerů. Spolu se sexuální přitažlivostí obvykle - zejména v běžné mluvě - odkazuje také na romantické chování, které jí nejčastěji odpovídá. Obvykle bývá totožná se sexuální orientaci, ale může se od ní lišit.

Kategorie orientacíEditovat

Existují 4 základní kategorie romantických (i sexuálních) orientací, jak vyplývá např. ze Stormsova modelu[1]:

  1. Přitažlivost k opačnému pohlaví/genderu - heteroromantičnost‏‎‏‎.
  2. Přitažlivost ke stejnému pohlaví/genderu - homoromantičnost‏‎‏‎.
  3. Přitažlivost k různým (či všem) pohlavím/genderům - např. biromantičnost‏‎, panromantičnost‏‎,...
  4. Bez romantické přitažlivosti - aromantičnost‏‎ (s přidruženou šedou oblastí romantičnosti)

Romantická orientace jako spektrum Editovat

Trochu jiný pohled na romantické orientace je, že se nejedná o jednotlivé kategorie, ale o spektrum, stejně jako v případě sexuálních orientací či sexuality obecně.

Spektrum romantičnosti-1

Takové spektum pak zahrnuje romantickou přitažlivost, kdy na jednom konci stojí přitažlivost k opačnému pohlaví a na druhém konci přitažlivost ke stejnému pohlaví. Na pomyslné škále mezi nimi pak leží biromantičnost atp. s různou měrou blízkosti k jednomu či druhému konci[2] (tj. alloromantické spektrum). Z obdobného zékladu vychází teorie, že všichni lidé jsou nějakým způsobem bisexuální (a biromantičtí), jen v odlišné míře, kterou zastával např. Sigmund Freud[3] či Ruth Bleier[4].

S ohledem na aromantičnost, která byla v obdobných teoriích spolu s asexualitou často opomíjena, je pak samozřejmě nutno toto výše zmíněné spektrum doplnit o jeden další bod a oblast mezi ním a alloromantickou částí. Vzniká nám tak spektrum romantičnosti s alloromantičností na jednom konci a aromantičností na druhém, přičemž většina lidí se pohybuje někde na škále mezi nimi a oblast blíže aromantičnosti se nazývá Šedou oblastí romantičnosti

Minoritní romantické orientce Editovat

Jedná se o romantické orientace, které se ve světě vyskytují méně často, tj. všechny sexuální orientace, které nejsou heterosexuální. Jejich poznání bylo v minulosti a částečně je i v současnosti limitováno a omezováno předsudky, náboženskými zákyzy atp. Ze stejných důvodů dochází často k omezování svobod či šikaně jedinců s těmito orientacemi. Ve snaze o zrovnoprávnění a prohloubení znalostí o minoritních orientacích vznikla v minulém století LGBTA+ komunita.

Alloromantičnost Editovat

Alloromantičnost [z řec. állos 'jiný/ostatní'] je souhrnný termín obvykle je tento termín používán v kontextu s aromantickou orientací, kdy se jako alloromantici označují příslušníci ostatních romantických orientací, kteřé spojuje fakt, že pociťují romantickou přitažlivost a tedy nejsou aromantici. 

V širším významu lze říci, že označuje všecny ostatní romantické orientace, kromě jedné, která je aktuálně probírána/vyčleněna. Termín byl odvzen od slova allosexualita/allosexuál

Romantická vs. sexuální orientaceEditovat

Romantická i sexuální orientace se obvykle vyskytují v souladu - heterosexuální jedinci jsou zároveň heteroromantičtí, homosexuálové homoromantičtí, pansexuálové panromantičtí atd. Nejedná se však o neměnné pravidlo.

Stav, kdy se tyto dva aspekty sexuality liší se nazývá zkřížená nebo také smíšená orientace.[5]

Se zkříženou orientací se lze setkat ve všech skupinách sexuálních a romantických orientací. Asi nejvíce se však v současnosti o tomto jevu hovoří v případě asexuálů/aromantiků, kde je ze své podstaty viditelnější a ve snaze šířit povědomí o těchto opomíjených orientacích také hojně probíraný. Již v minulosti byl však zkoumán v rámci ostatních sexuálních orientací pod anglickým označením Split attraction model (SAM).[6]

Na tomto poli nebylo ještě provedeno dostatečné množství výzkumů; pokud je však zkřížená orientace skutečně častějším jevem právě u asexuálů/aromantiků než u ostatních orientací, může být u některých lidí důvodem sociální pozadí naší společnosti, která silně prosazuje důležitost sexuálních anebo romantických vztahů či samotné biologické nastavení většiny heterosexuálně se rozmnožujících organismů na hledání partnera/společníka.

Zdroje Editovat

  1. Raymond C. Rosen, Sandra R. Leiblum: Case Studies in Sex Therapy, 1995, ISBN 80-204-0105-9
  2. https://www.lui.cz/co-se-deje/13980-heterosexualita-neexistuje-podle-vedcu-neexistuji-zadne-pevne-dane-kategorie-sexuality-spise-jedno-siroke-spektrum
  3. https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrozen%C3%A1_bisexualita
  4. https://books.google.cz/books?id=OR8pAAAAYAAJ&q=%22asexual+bisexual%22
  5. https://everydayfeminism.com/2016/07/cross-orientation-101/
  6. What Kind Of Attraction? A History Of The Split Attraction Model. aceing history [online]. [cit. 2019-06-17]. Dostupné online.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.