Acepedie Wikia
Advertisement

Exkluzionismus je v širším smyslu jakákoliv ideologie zastávající názor, že někdo nebo něco někam nepatří, i když je tam jinými (inkluzionisty) zařazován/o.

LGBTA+ exkluzionismus má mnoho tváří a podob. Základní idea je, že určitá skupina/komunita či několik z nich nepatří pod zastřešující termín LGBTA+ komunita. Nejčastějšími obětmi exklusionistů jsou v současnosti asexuálové, pansexuálové a (nebinární) transgendeři, ale jakákoliv menšinová identita je tímto ohrožena. Za specifický typ exklusionizmu lze považovat hnutí TERF zaměřené proti trans ženám. Exkluzionisté však mohou být i členové samotné skupiny, kterou se snaží vyloučit nebo členové jedné takové skupiny mohou chtít vyloučit jinou. Oblíbený způsob, jak někteří tyto skupiny z LGBTA+ komunity zkouší vytlačit "v dobrém" je tvrzení, že jsou naprosto validní a mají svůj význam, "ale prostě jen nepatří do LGBT komunity", příp. také "udělejte si vlastní komunitu".[1][2][3] Další častou diskriminací, která však nesouvisí konkrétně s LGBTA+ komunitou, je rasismus (důvod přidání tmavého pruhu do duhové vlajky). 

Se všemy zmíněnými typy diskriminace se samozřejmě můžeme setkat i u některých asexuálů a aromantiků, stejně jako se lze setkat s internalizovanou afobií.

Nejčastější argumenty exkluzionistů[]

 • X nepociťuje SGA (Same Gender Attraction - přitažloivost ke stejnému genderu/pohlaví - termín používaný především Mormony při konverzních terapiích a j. negativních kontextech[4]) a proto nepatří do LGBT komunity.
 • X oslabuje a zneviditelňuje Y, které patří do LGBT komunity.
 • X jsou jenom nerozhodnutí/zmatení/potlačení homosexuálové.
 • X není dostatečně utlačováno (ev. není vůbec utlačováno), aby mohlo být součástí LGBT komunity.
 • Pokud je X v heterosexuálním vztahu, nepatří do LGBT komunity.
 • X je špatné/odporné/soukromá věc o níž by se nemělo mluvit.
 • X jsou většinou/všichni homofobové (/rasisti/nacosti/misogynističtí...), zničili by LGBT komunitu.
 • X není sexuální orientace, ale preference v sexu/volba.
 • X existuje a potřebuje komunitu, ale nepatří do LGBT.
 • X jsou ve skutečnosti cishet/straight lidé, co se snaží LGBT komunitu obsadit.
 • X neexistuje, je to novodobý výmysl/není historicky doloženo.
 • X může existovat jako cishet, splývá s hetero davem, užívat hetero privilegia, má prospěch z homofobie, nepotřebuje LGBT komunitu.
 • X chtějí LGBT komunitu zneužít, kradou její omezené zdroje.
 • X ohrožuje LGBT komunitu a bezpečný prostor, který svým členům nabízí.
 • Když přijmeme X, je to jako přijmout pedofily atp. - LGBT komunita není a nemůže být pro všechny!
 • X má/si může založit vlastní komunitu, proč by mělo být v té naší?
 • Většina z X v LGBT komunitě ani být nechce!
 • Až vás někdo bude za to, že jste X, zabíjet, tak se můžete ozvat.
 • Atd.

Queer a homofobové[]

Mnozí exkluzionisté se kromě určitým komunitám v rámci LGBTA+ agresivně vyjadřují proti dlouho zažitým termínu a symbolům v rámci komunity a často nazývají ostatní homofoby z pochybných důvodů.

Mezi takové případy patří slovo queer (ang. podivný, zvláštní), které bylo zejména ve 20. století používáno jako hanlivé označení homosexuálů.[5] Oproti slovu gay, které rovněž bylo a někde stále je používáno urážlivě, mělo slovo queer silnější kadenci, jak zdůrazňuje slogan: "Ne gay jako veselý, ale queer jako jděte do prdele."[6] Je velmi pravděpodobné, že jejich odpor k používání tohoto slova rovněž souvisí s jejich exkluzionistickou náturou, jelikož jeho současné použití bourá vymezenost jednotlivých kategorií queer komunity, otevírá ji více lidem, jimž umožňuje použít tento společný termín místo konkrétního označení.[7][8]

LGBTA+ komunita se s ním rozhodla bojovat skrze reartikulaci, přijala ho za své hrdé označení a sebrala ho homofobům. Odtud pochází i slogan: "Jsme queer a jsme tady! Zvykněte si na to!"[9] Komunita na tom pracovala tvrdě, slovo přejaly i ostatní skupiny, ne jen homosexuálové a výsledkem je, že se dnes rovná oficiálnímu označení - máme queer teorii, queer komunitu, queer studia... Přesto se zejména ze strany exkluzionistů začaly ozvat hlasy, že jde o nechutnou nadávku, kterou je potřeba přestat používat - anebo naopak, že např. asexuálové na toto označení nemají právo, protože jim tak dřív nebylo nadáváno. Někteří gayové i lesby dokonce vnímají jako nadávku či urážlivé označení homosexuál.

Dalším specifikum mnoha exkluzionistek z řad lezeb je označovat za homofobní (či lesbifobní), když někdo zobrazuje skupinu LGBTA+ vlajek a umístí mezi ně duhovou vlajku, nikoliv však vlajku lesbickou. V takových případech jsou exkluzionisté schopni vystoupit zároveň i proti vlajkám ostatních sexuality, které umístěny byly, ale jim se nelíbí (nečastěji asexuální a pansexuální vlajky).[10]

Exkluzionisté také rádi označují zakladatele AVEN Davida Jaye za misogynního a homofobního, kvůli názvu univerzitního queer hnutí, které pomohl urvořit v době, kdy se v komunitě řešila reartikulace slova fag jako tomu bylo s queer a on chtěl zmíněným akronimem tyto snahy podpořit a kvůli jeho otevřenosti stran toho, jak si sexuálně nevychutnává pohlavní styk s partnerkou.[11]

Veskrze se jedná o obdobnou taktiku, jakou je označování lidí za pedofily, nacisty atp. bez toho, aby jimi skutečně byli. Děje se to hlavně online a lidé, kteří toto dělají, vědí, že se jedná o slova nabytá silnými emocemi a odkazující na skutečně závažné problémy - skrze jejich zneužití se tak snaží zdiskreditovat své oponenty, ve skutečnosti však naopak diskreditují samotná označení a skutečným pedofilům, homofobům atd. pak umožňují snáze uniknout jako prostě dalším z mnoha falešně obviněných.[12]

 LGBTA+ exkluzionismus - historie a současnost[]

V dnešní době se LGBTA+ exkluzionisté pravděpodobně nejhlasitěji a nejnenávstněji projevují na internetu, kde je chrání pocit anonimity. I v minulosti byly jejich hlasy slyšet, ve hmotném offline světě však naštěstí tím slaběji, čím více se komunita rozrůstala. Přesto se s nimi stále lze setkat i offline - nejčastěji samozřejmě v rámci LGBTA+ aktivit, jako jsou napčíklad Pride akce. Jejich snahou je nepohodlné minority z podobných akcí vystrnadit - ať už svým nepřátelským chováním nebo méně často dokonce z pozice organizátorů.

Jedná se ve skrze o obdobné projevy, jakými se projevují anti-LGBTA+ lidé z většinové společnosti (straight a cisgender) a je více než pravděpodobné, že vycházejí ze stejného základu.[13]

 G vs L[]

První nesouhlasné hlasy se vznikem větší, zastřešující komunity, se objevily už v jejích začátcích. Tehdy ještě nelze ani tak o podobné komunitě mluvit. Obecněji známá byla především gay komunita, termín gay tehdy označoval muže i ženy a choval se tak trochu jako zastřešující označení, i když byl primárně asociován s homosexuálními muži. Někteří mužští gayové se však projevovali šovinisticky, měli pocit nadřazenosti nad ostatními obdobnými menšinami i ženami. Homosexuální ženy se tedy začaly identifikovat jako lesby, aby byly viditelnější, ale někteří gayové je pak i nadále odmítali přijmout do společné komunity, kde by si byly obě skupiny rovny. A jelikož pro ty lesby, které se hlásily k feminismu, byla rovnost pohlaví prioritou a rozdílnost rolí mezi muži a ženami považovaly za patriarchální, některé feministické lesby se pro změnu chtěly vyhnout hře na genderové role, která byla všudypřítomná např. v gay barech a obecně mnoh feministek z lesbické komunity s gayi odmítalo spolupracovat.[14]

V 80. až 90. letech se pak postupně ujalo označení homosexuální komunity jako gay a lesbické.[15] A aby se pnutí mezi mezi nimi snížilo, mnoho aktivistů se zasazavalo o to, aby L bylo ve zkratkových názvech prioritně umísťování na první místo - jako připomínka toho, že "homosexuální ženy nejsou jen podmnoživou gayů v našem na muže orientovaném světě".[16][17]

 LG vs B[]

Ironicky, bisexuální aktivista Brenda Howardová je známá jako „Matka Prideu“ - díky své práci při koordinaci prvního průvodu LGBT Pride a za myšlenku na týdenní sérii událostí kolem Pride Dnu, která se stala základem každoročních LGBT Pride oslav, které se nyní konají po celém světě.[18][19] Někteří odborníci své doby dokonce zastávali názor, že všichni lidé jsou ze své podstaty bisexuální.[20][21] I přesto docházelo a někdy stále ještě dochází k odmítání bisexuality jako sexuální orientace nebo součásti LGBTA+ komunity. Tento jev se objevil již v nadcházejícím desetiletí po zmíněném Prideu a Stonewallských nepokojích (1969, New York City) - v 70. a 80. letech 20. století.[22][23]

Zejména v 80. letech převládal v moderním výzkumu sexuality názor, že heterosexualita a homosexualita jsou jediné skutečné orientace, zatímco bisexualita byla považována za "sekundární/druhotnou homosexualitu".[24] S tím se stotožňovali i mnozí gayové a lesby, kteří v komunitě podporovali názor, že bisexuálové jsou prostě jen homosexuální, ale bojí se to přiznat a být o své identitě upřímní,[25] popř. si pod vlivem internalizované homofobie přímo přejí, aby byli/vypadali heterosexuální.[26] Jiní lidé si zase myslí, že se jedná o heterosexuály, kteří prostě jen občas chtějí po sexuální stránce experimentovat se stejným pohlavím.[27][28] Bisexualita byla a stále některými je vnímána jako něco, co nemůže existovat nebo co je jen fáze, z níž člověk vyroste a nakonec si vybere jednu stranu - něco co pomine časem nebo ve chvíli, kdy se bisexuál dostane buď do homo- nebo heterosexuálníhi vztahu.[29] Šíří se mýty, že bisexuálů je jen málo, čímž se jejich odpůrci snaží podpořit svá tvrzení, že se nejedná o skutečnou orientaci.[30] Popravdě je jich však mnoho, jen se často kvůli předsudkům, obavám či neznalosti zejména v minulosti uchylovali k užívání zaběhlejších kategorií a považovali se stjně jako mnozí asexuálové buď za homo- nebo heterosexuální.[31]

Odsudky typu: "Lidé jsou buď straight, gay nebo lžou!"[32] už ze své podstaty položily základ k předsudkům vůči všem nebonárním orientacím. Někteří lidé sice uznali existenci bisexuality u žen, odmítali však možnost, že by i muži mohli být bisexuální,[33][34] popřípadě považovali za bisexualitu pouze rovnoměrnou přitažlivost k oboum pohlavím.[32] Běžným obvinění se v rámci bifobie stal také předpoklad, že bisexuální chování a hlásení se k bisexální identitě není nic jiného než společenský trend,[35] popřípadě záštita pro promiskuitní jedince.[33] Tento předsudek pravděpodobně vychází z genderových předsudků o velkých rozdílech mezi muži a ženami a o nemožnosti pro běžné jedince být přitahován k oběma.[36] Tento názor pak mnohé lidi vede k odmítán vztahů se všemi bisexuály, protože je podezřívají z nevěry, dvojího života atp. a vidí u nich i větší riziko přenosu chorob, jako např. HIV.[37][33] Někteří lidé zacházejí tak daleko, že jsou schopni záměrně vynechávat, falšovat nebo převysvětlovávat důkazy o bisexualitě v historii, vzdělávání, médiích a dalších primárních zdrojích až do míry zdání, že bisexualita nikdy neexistovala.[38][39]

Výše popsané příklady cílí na bisexuály od heterosexuálů i homosexuálů. Bifobie, která se projevuje specificky ze strany ostatních LGBTA+ menšin zahrnuje tvrzení či obvinění, že bisexuálové mohou uniknout útlaku od heterosexuálů přizpůsobením se jejich očekáváním ohledně sexuálních a romantických vztahů s opačným pohlavím nebo že nejsou dostatečně homosexuální.[30] Někteří si myslí, že bisexualita je jen snahou pronásledovaných homosexuálů více se přizpůsobit heterosexuální společnosti a že skrze identifikaci jako bisexuálové mohou dotyční uniknout útlaku.[40][41] V souvislosti s tím se lze setkat s názorem, že bisexuálové jsou zrádci komunity.[31][42][43] Mnozí z takto smýšlejících homosexuálů rovněž tvrdí, že bifobie neexistuje a pokud už bisexuálové něco takového zažívají, jedná se prostě o homofobii, která je způsobena heteronormativitou a příp. misogynií, nikoliv jejich bisexualitou.[44][45][46]

Australská studie z roku 2016 jasně prokázala, že bisexuálové čelí v rámci gay a lesbické komunity mikroagresím, šikaně a ostatnímu anti-sociálnímu chování.[47] Podl jiného výzkumu je patrné, že i v pracovním prostředí se bisexuálové cítí ohroženi z obou stran - od svých homo i hetero kolegů.[27] Ukazuje se také, že takováto obousměrná diskriminace způsobuje, že mnoho bisexuálů skrývá svou sexualitu v ještě větší míře než homosexuálové, což vede k podceňování běžnosti bisexuality (zejména u mužů, viz dále).[40][41][48][49]

Zejména, ne však výlučně mezi homosexuálními muži se bisexuálové často setkávají s obviněním, že jsou (nebo samotná jejich orientace je) homofobní. Kvůli takovým postojům (které se pak někdy vztahují i na gaye, jenž nemají rádi anální styk) se mnozí bisexuálové bojí o své sexualitě otevřeně hovořit a v komunitě se přetvařují, nazývají se čistě homosexuály. Jak sami uvádějí, je tento přístup mnohdy ještě horším útlakem, než jaký jim způsobuje tradiční heteronormativita společosti.[50][51] Výše zmíněné pravděpodobně pak může vést i ke vzniku podobných situací, jako jsou silně homofobní muži v heterosexuální spoečnosti, u nichž je později odhalena homosexuální orientace - tedy k obdobě, kdy se objektivně bisexuální muž pod tlakem identifikuje jako homosexuál a následně i vlivem vlastní nespokojenosti vystupuje proti ostatním bisexuálům.

Někteří lidé označují bisexualitu či její pojmenování za tranfobní, jelikož "bi" znamená "dva", což interpretují jako nucenou binaritu a snahu o vymazání nebinárních genderů.[52] Postoj, že bisexualita se snaží lidem vnutit genderovou binaritu a je pouze o sexuální přitažlivosti ke dvěma pohlavím (a jim odpovídajícím genderům) se nejčastěji vyskytuje v "anti-vědecké, anti-osvícenecké filosofii, která ironicky našla domov v mnoha odděleních queer studií v anglofoním světě".[53] Sami bisexuálové ji obvykle definují mnohem otevřeněji, viz dále. Zmíněná binarita se také týká pouze škály biologického pohlaví, nikoliv genderů, které se vyskytují v mnohem pestřejší škále.[53]

 LGB vs T[]

I transfobie a trans exkluzionismus se v rámci LGBTA+ komunity objevili již v 50., 70. a 80. letech 20. století, ačkoliv to byli právě trans aktivistky tmavé pleti, kdo se mezi prvními postavil na odpor a vedl boje v době Stonewallských nepokojů, které jsou dnes považovány za počátek moderního hnutí za LGBTA+ práva.[54][55] Asi měsíc po Stonewallu několik aktivistů zformovalo skupinu Gay Liberation Front, z níž se o něco později stala Gay Activists' Alliance a jednou ze zmíněných aktivistek byla trans žena, Sylvia Rivera (další byla zakladatelka Pride akcí, viz výše).[56]

Už v polovině 20. století se zvedly silné projevy transfobie v gay komunitě po změně pohlaví Christine Jorgensen. Christine sama zastávala mnoho homofobních názorů, což sice zaslouženě vyvolalo kritiku ze strany gayů, ale zároveň to vedlo mnohé z nich k urážkám založeným na transfobii a posléze i vztahovaným na celou trans komunitu. V roce 1953 označil homosexuální autor Jeff Winters ve svém článku v časopise ONE Christine za "jenom dalšího nešťastného homosexuála, který se to rozhodl řešit drasticky“ a obvinil ji z šíření falešného názoru, "že všichni muži, které přitahují jiní muži, jsou v podstatě zženštilí."[57] U některých gayů tyto názory stále přetrvávají, naopak se lze u některých transsexuálů setkat s názorem, že si kvůli spojení s LGBTA+ komunitou lidé o všech trans jedincích myslí, že jsou také homosexuální a/nebo podporují práva gayů.[58] Jedná se však o (internalizovanou) transfobii a homofobii, které by neměly zasahovat do LGBTA+ zéležotostí. Již od 50. let se také objevoval a v té době byl dokonce vcelku běžný názor, že trans lidé jsou prostě příšery, které na homosexuální komunitu přitahují nechtěnou pozornost.[59]

Na počátku 70. let se pak především v USA rozhořel konflikt mezi lesbickými, feministickými a transgenderovými hnutími. Centrem sporu se v tomto případě stala Beth Elliot a otázka, zda i trans lesby (tedy biologicky narozené jako muži) mohou patřit do těchto ženských skupin.[60][61] Beth byla v letech 1971-2 vice-presidentkou lesbické skupiny Daughters of Bilitis a v té době také editorkou jejich novin Sisters.[62] Již od počátku bylo její právo na tyto pozice hojně diskutováno kvůli jejímu biologickému pohlaví, ale byla přijata.[63] Ke konci roku 1972 však byla obviněna ze sexuálního obtěžování a to svou bývalou přítelkyní, lesbickou separatistkou a anti-trans feministickou aktivistkou Bev Jo Von Dohre.[64][65] Toto obvinění vedlo k opakovanému hlasování o jejím členství, jehož výsledek byl 38 ku 28 proti inkluzy Beth či jakékoliv jiné trans ženy[66] a to především z důvodu, že podle hlasujících nebyly skutečnými ženami. Některé další členky po hlasování na protest odešly samy.[67] Sarah se však nedala odradit a dále podporovala lesbickou komunitu, roku 1973 mimo jiné pomohla zorganizovat West Coast Lesbian Conference,[67] což bylo v té době největší lesbické shromážnění.[64] Jako členka organizačního výboru byla požádána, aby na konferenci zazpívala. Už první noci se však setkala se značnou opozicí ze strany lesbické separatistické skupiny Gutter Dykes. Její členky rozdávaly letáky protestující proti Bethině přítomnosti, prohlašovaly, že je to muž, a s nepřátelstvím obklopily jeviště.[64][68] Některé další přítomné umělkyně Beth bránily a dokonce místo ní schytaly pár ran, jelikož se útok zvrhl ve fyzické napadení. Mezi útočníky se přitom nacházely i bisexuální ženy a také již zmíněná Jo Von Dohre. Jejich nenávist směřovala i na ty, kdo se trans žen zastávaly, posléze jim zasílaly např. výhružky smrtí.[69] Po útoku následovalo hlasovvání, zda má Beth s vystoupením pokračovat, proti se vyjádřila 1 třetina účastníků (některé zdroje uvádějí menší nebo naopak větší čísla).[64][70] Následující den přednesla hlavní řečnice Robin Morgan svou řeč "Lesbismus a feminismus: synonyma nebo rozpory?“, kterou po událostech předchozí noci pozměnila.[68] Označila v ní Beth za mužského transvestitu, který přišel bez pozvání a za použití mužských zájmen ji obvinila, že je „oportunista, infiltrátor a ničitel - s mentalitou násilníka.“[64][71]

Roku 1994 publikovala lesbická feministka Janice Raymond několik názorů proti transsexuálům a popularizovala termín shemale jako urážku pro trans ženy.[72] Na druhou stranu jsou však některými lesbami odmítáni i trans muži, kteří se před změnou pohlaví identifikovali s lesbickou komunitou.[73] Na Michigan Womyn's Music Festival (1976-2015) organizovaný lesbickými feministkami a zaměřený čistě na ženy byl od počátku zakázán přístup trans ženám, i přes protesty mnoha LGBTA+ skupin.[74]

The Advocate, 1999, May 25.png

Ještě roku 1999, kdy homosexuální magazín The Advocate uspořádal tento výkum, odpovědělo na otázku zda by transgender lidé měli být součástí hnutí za práva gayů 48 % účastníků ne a 6 % si nebylo jistých. Mezi jejich důvody byla stanoviska, že hnutí se má soustředit na záležitosti gayů a ne ostatních nebo že mladí homosexuálové jsou už tak dost zmatení a nepotřebují být krmeni ještě pochybnými názory o genderech.[75] Téhož roku, 1999, byla na zmíněném Michigan Womyn's Music Festival napadena 16-letá trans dívka. Přišla na festival podpořit inkluzi trans lidí, místo toho ji přítomné ženy obestoupily a opakovaly, že je muž a na akci tedy vetřelec.Jakmile je ochranka festivalu rozdělila, nechaly dívku asi další dvě hodiny stát na místě, kde se utvořila fronta účastnic a všechny jí říkaly, co si o ní myslí. Mimo jiné ji nazývaly násilníkkem a dokonce vyhrožovaly smrtí.[76]

Od počátku bylo homosexuály trans lidem často vyčítáno, že svým chováním podporují stereotypy.[77] Objevují se názory, že trans lidé do komunity nepatří, protože jsou buď moc nenormální a lidé si pak o všech homosexuálech myslí, že jsou vlastně trans - zatímco se homosexuálové snažili prosazovat skrze fakt, že jsou vlastně jako každý jiný, jen milují stejné pohlaví místo jiného. Ale argumenty šly také v opačném směru, že tam nepatří, protože můžou fungovat jako straight díky přijetí stereotypů o chování podle genderu. Oblýbeným se stal názor, že někteří homosexuálové pod tíhou heteronormativity raději změní pohlaví, než aby přijali svou orientaci.[78] Dalším velmi oblíbeným postupem transfobů je nazývat trans lidi zájmeny podle jejich biologického pohlaví nebo jemu odpovídajícím, již nepoužívaným jménem a ignorovat jejich odlišný gender. A to i v případě, že jsou na vše cíleně upozorněni (za účelem výsměchu, podrývání sebevědomí, narušování sebeidentifikace atd.).[79][80][81] Často k tomu dochází i po operativní, hormonální a legální změně pohlaví.[82] Nesouhlas s přístupem trans žen na ženské toalety (příp. méně často trans mužů na mužské) ve veřejných prostorách s odvoláváním se na strach z těchto "mužů" se také často objevuje jak mezi heterosexuály, tak i v LGBTA+ komunitě.[83][84]

Zejména ze strany leseb a gayů lze slyšet názory, že bisexualita se snaží vynucovat genderovou binaritu a vymazat nebinární gendery. Tento postoj pravděpodobně vzešel z definice bisexuality jako sexuální přitažlivosti k mužům a ženám, která byla v homosexuální komunitě populární již ve 20. století, ale ne zcela odpovídala tomu, jak svou sexualitu vnímají sami bisexuálové (viz výše).[85] Jedná se však pravděpodobně o cílenou snahu rozeštvat bisexuální a trans komunity.[86] Některé lesby a gayové odmítají trans ženy a trans muže jako potencionální partnery. O jiných lesbách, které mají za partnerku trans ženu a gayích s trans partnerem[87] si pak někteří myslí, že vlastně nejsou homosexuálové. Objevují se názory, že transfobie neexistuje.[88][89]

Většinu těchto názorů a aktivit dnes zastává především hnutí TERF, Trans-exclusionářské radikální feministky (pro odlišení od ostatních radikálních feministek, které s nimi nesouhlasí[90]). Tento název byl popularizován roku 2008 a základní myšlenkou TERF skupin zkrátka je, že trans ženy nejsou skutečné ženy a pokud jde o ženské akce a prostory (setkání lezeb, dámské toalety, šatny, vězení atd.), mělo by se s nimi zacházet jako s muži - tj. měly by být vyloučeny z ženských záležitostí. Tvrdí také, že se jedná o muže psychicky nemocné a násilnické, kteří své nové ženské podoby zneužijí, aby se dostali blíže k ženám a mohli je znásilnit. Ačkoliv se soustředí primárně na ženy, projevují se obecně transfobicky.[91][92][93][94] Vzhledem k dlouhé tradici prolínání feministické a lesbické komunity se i transfobické názory v lesbické komunitě ujaly. TERF hnutí zachází přitom až do takových extrémů, že např. spolupracovalo s konzervativními politiky, aby připravili trans lidi o zákonnou ochranu a některá lidská práva, bez ohledu na to, že daný zákon měl chránit také ostatní členy LGBTA+ komunity.[95][96] Tyto feministky se obávají, že kvůli podpoře práv trans lidí a genderově neutrálním prostorům či vyjadřování se ubírají práva ženám[97] a některým lesbám připadá, že přijetí trans lezeb ohrožuje jejich identitu nebo bezpečí a že jsou nuceny do vztahů s nimi.[98][99] TERF jsou však v menšině a ostatní lesby s přítomností trans lezeb problém nemají, nesouhlasí s názory exkluzionistů a považují většinu těchto negativních nálad za následek tlaku "z vnější" - od heterosexuálních žen.[100]

Trans lidé běžně dostávají výhružky smrtí nebo jsou ponoukáni k sebevraždě online, ale snad nejvíce ze všech minorit jsou ostatními členy LGBTA+ komunity ještě dnes napadáni také v offline světě.[101] Některé TERF organizace se účastní Pride průvodů, kde paradoxně nepůsobí nepříjemně jen na trans lidi, ale také na cisgender lesby. Zejména ve Velké Británii tato hnutí proti trans lidem výrazně posílila.[99] Jiné lesbické členky TERF hnutí odcestovaly z Británie do Washingtonu, kde začátkem roku 2019 napadly národní tiskovou tajemnici kampaně za lidská práva (a také trans ženu) právě během setkání mezi národní radou rodičů pro transgender rovnost a členy kongresu.[94][102] "Spíše, než aby bojovali s těmi, kteří nás utlačují, TERFky pronásledují ty nejvíce utlačované lidi, místo aby s nimi utvořily koalici."[69]

 LGBT vs P[]

Po dlouhou dobu byli pansexuálové, podobně jako i asexuálové součástí bisexuální komunity - v literatuře se někdy můžeme setkat s termínem bisexuálové slepí k pohlaví (sex-blind bisexual)[103] nebo slepí k genderu, jak svou sexualitu mnozí bisexuálové v minulosti sami definovali.[104] Jiní však ve svých vztazích s ostatními spatřijí rozdíly podle pohlaví či genderů dotyčných a právě v této rovině dnes leží rozdíl mezi bi- a pansexualitou.[105] Pro tuto blízkost se na pansexuály také vztahují obdobné problémy, jaké zažívají bisexuálové (viz výše). Slovo pansexuál se v literatuře běžněji objevuje až zhruba v druhé polovině 20. století (poprvé však již ve 20. letech[106]) s ještě neustáleným významem (někteří jej používali jako náhradu za označení bisexuál ve světě, kde se začalo hovořit o více než dvou pohlavích[107], viz také omnisxualita).

Kromě věcí již popsaných u bisexuality se však pansexuálové často setkávali a setkávají s několika dalšími problémy. Často sami bisexuálové je neuznávají, obviňují je ze snahy vymazat bisexualitu a dožadují se, aby se prostě také označovali za bisexuální/odmítají je jakkoliv od bisexuálů odlišovat.[108][109] Obecně je pansexualitě mnohými odmítán existence či odlišnost od bisexuality.[110] Lidé, kteří se identifikují jako pansexuálové, se v LGBTA+ prostředí někdy raději označují za bisexuály, aby se vyhnuli dohadům nebo vysvětlování.[111] Pokud je do akronymu LGBT+ přidáno P, někteří ho neoblmě označují za zkratku pro pdofíliy.[112][113] Pansexuálové se víc než často setkávají s uštěpačným fórkem - otázkou, zda je sexuálně přitahují pánvičky.[114][115] Horší vrzí jsou obvynění, že když je tedy přitahuje všechno, pak určitě i zvířata a neživé předměty[116][117][110] a někdy také děti.[118][119][120] K tomu dochází ppředevším kvůli (záměrnému) nepochopení významu slova - kdy pan sice znamená vše, ale pouze ve smyslu pohlaví/genderů. Neznamená to ani, že jsou pansexuálové automaticky promiskuitní nebo že ve vztazích podvádí či vyžadují polyamorii - jak jejich opozice ráda tvrdí. Pansexuálové jsou zároveň hojně obviňováni z bifobie a z falešného původu identity, údajně vzniklé na sociální síti Tumblr.[106] Jsou také obviňováni, že neprávem dělají z panfobie větší problém, než je homofobie.[121]

 LGBT(P) vs A+[]

JAk je z výše uvedeného zřejmé, někteří lidé zkrátka neradi rozšiřují LGBTA+ komunitu i přes to, že v ní všechny skupiny tak nějak vždy byly a že právě název složený z iniciálů jednotlivých skupin byl zaveden kvůli lepší inkluzi. Je proto jasné, že jakmile se některá skupina ově vyčlení a pojmenuje, zvednou se proti ní vždy ty stejné hlasy - velmi podobné i samotným argumentům straight odpůrců všech LGBTA+ menšin.

Jen pro příklad tedy uvedeme ještě několik dalších, přičemž samotná afobie je již popsána výše.

Intersexuálové jsou nejčastěji z komunity vyjímáni skrze lživé prohlášení o tom, že "sami řekli, že nechtějí být součástí LGBT"[122] a že "mají svou vlastní komunitu".[123] Někteří z nich to skutečně řekli,[124] ale podobně jako v případě transsexuálů, kteří jsou proti zařazení T, asexuálů proti A atd. se často jedná o pochybné důvody založené na nepochopení smyslu této komunity, homofobii, internalizovaných myšlenkách exkluzionistů a popř. také neznalosti. Jiní intersexuálové souhlasí, že by ke komunitě patřit měli[125] a účastní se i Pride akcí s cílem reprezentovat svou skupinu určenou minoritním pohlavím[126]. Oblíbenými důvody pro jejich vyčleňování je také tvrzení, že intersex je fyzický defekt a ne gender, aby se mohli počítat jako transgender - což oni ale ani nechtějí, chtějí být sami za svou komunitu (i přesto však mnozí prošli hned po narození vnucenou úpravou pohlaví).

Queer (ang. podivný, zvláštní) je slovo, které bylo zejména ve 20. století používáno jako hanlivé označení homosexuálů.[127] LGBTA+ komunita se s ním rozhodla bojovat tak, že ho přijala za své hrdé označení a sebrala ho tak homofobům. Odtud pochází i slogan: "Jsme queer a jsme tady! Zvykněte si na to!"[128] Oproti slovu gay, které rovněž bylo a někde tále je používáno urážlivě, mělo slovo queer silnější kadenci, jak zdůrazňuje někdy stále ještě používaný slogan: "Ne gay jako veselý, ale queer jako jděte do prdele."[129] Dnes se používá jako alternativní označení LGBTA+ komunity nebo i jako individuální identita osob, které se z nějakého důvodu neidentifikují s konkrétní orientací/genderem.[130] Je velmi pravděpodobné, že odpor mnoha exkluzionistů k používání tohoto slova rovněž souvisí s jejich exkluzionistickou náturou. Jelikož jeho současné použití bourá vymezenost jednotlivých kategorií queer komunity, otevírá ji více lidem.[131] Q může také znamenat questioning, pro jedince, kteří si zatím nejsou jistí, do které kategorie spadají, ale vědě, že nejsou straight.

Ace & aro exkluzionismus[]

Ace & aro exkluzionismus se zaměřuje především na asexuály a aromantiky. Běžně se lze setkat i s exkluzionismem celého a-spektra (někdy i včetně agender lidí), ale není tak často adresně zmiňováno. Tito exkluzionisté mohou někdy zdánlivě cílit pouze na cisgender heteroromantické asexuály a heterosexuální aromantiky (k nimž ještě často přidávají aromantické asexuály). V tom případě však stále převládá názor, že většina asexuálů/aromantiků je cishet/straight. Veskrze se stále jedná o útok na všechny, jelikož ti a-spec lidé, který zdánlivě akceptují, jsou přijímáni jen pro "ne-hetero" a "ne-asexuální/aromantickou" část jejich identity.[132] Jiní exkluzionisté se rovnou ohrazují proti všem asexuálům. Tito exkluzionisté se také domnívají, že asexuálové nejsou v žádném ohrožení kvůli své sexualitě[133] a afobie neexistuje[134][135][136], ačkoliv opak byl mnohokrát dokázán.[137][138] Následkem toho dochází i k vnitřním rozporům mezi asexuály, kteří jsou zároveň homo/bi/pan- romatičtí a aromantiky, kteří jsou zároveň homo/bi/pan- sexuální. Vnímají tlak některých členů jedné ze svých komunit a následkem toho se pak bojí o své aspec části v LGBT prostředí vůbec zmiňovat anebo to v nich naopak vzbuzuje negativní pocity v souvislosti s LGBT částí jejich identity.[139][140] Někteří exkluzionisté dokonce falešně obviňují inkluzionisty z pedofilie ve snaze je zdiskreditovat,[141][142] snaží se o jejich vyloučení z náboženských komunit[143] atp.

Ačkoliv se o drtivé většině exkluzionistů dozvídáme především online, i ve hmotném světě se s nimi lze setkat. Je známá např. exkluzionistka, která se sama přiznala ke krádežím prodávaných ace pride předmětů, osobních věcí a vyhrožovala násilím.[144] Jiní exkluzionisté se víceméně doslova vrhli na Trevor projekt, který se zaměřuje na pomoc se sebevražednými pocity u LGBTA+ lidí, když do své podpory zahrnul i asexualitu.[145][146]

Většina LGBTA+ komunity však asexuály a aromantiky považuje za její součást a chování popsané v tomto článku neschvaluje![147][148][149]

Příklady současných ace exkluzionistů[]

 • "Všem asexuálům, kteří si myslí, že exklusionisté jsou jen na internetu. Pamatujte, logicky nejsme nepohybliví, chodíme na Pride, hledáme vás. Nemůžu mluvit za všechny exklusionisty, ale tento rok si kladu za cíl ukrást tolik věcí, colik jen půjde. A ne jen od prodejců. Hlídejte si své tašky ;)” - lovely-leabean[144]
 • "Už nebudu dál posílat peněžní dary na Trevor project (tísňová linka pro LGBTA+ lidi se sebevražednými pocity) a řekl jsem jim proč. Kvůli jejich rozhodnutí vzít přísně omezené zdroje od skutečných LGBT lidí a používat je pro "ace" poradenství, navzdory historii toho, jak homofobní většina ace lidí a organizací jsou. Mohou získat své finanční prostředky od "aces“, protože tenhle špinavý allogay homogay s nima skončil. Doufám, že vy všichni můžete nahradit těch 3000 dolarů, které jsem jim dal minulý rok."[146]
 • "cisgender heterosexuální asexuálové NEJSOU. LGBT. nejste utlačovaní. nikdy nebudete utlačovaní. proč to tak moc chcete? máte své vlastní malé problémy, nikdo neříká, že ne. ale nechovejte se, jako že vaše problémy jsou větší než naše. udělejte si svou vlastní komunitu" - diinahslance[150]
 • "...sama jsem exkluzionista (jsem aroace než po mě někdo skočíte) [...] jsem trochu nejistá, když přijde na to dávat své peníz obchodům, které mě nazívají q/eer dokonce i když nejsou vlastněny velkými korporacemi,, stejnětak nechci nakupovat od obchodů, které nejsou vlastněny lgbt lidmi, [...] jsem vždyky trochu naštvaná, když vidím ace/aro věci prodávané na pridch, když je to ve prospěch věcí jako lesbické a/nebo ta q nadávka je použita [...]" - darkprognosticus[151]
 • "Proč jsou ti nejhlasitější asexuálové těmi, kdo všem ostatním asexuálům dává tak špatnou reprezentaci jakože...prostě si sedněte a buďte zticha lidi...nikdo vás nezabije za to, že jste ace, tak se přestaňte chovat, jako kdyby jo." - epikbecky[152]
 • "Asexuálové chtějí být tak moc utlačovaní Náboženští extrémisté žádného z vás nezabijí za to, že nechcete mít sex" - Seokjinswifts[153]

Příklady bývalých ace exkluzionistů[]

 • "Opravdu jsem si musela sama se sebou sednout a popřemýšlet o tom, proč jsem se přidala k té "asexuálové nejsou LGBT" brigádě když jsem zjistila, že jsem bisexuální zatímco jsem se ještě asi 2 vteřiny předtím identifikovala jako ace, proč jsem se takhle obrátila zády ke komunitě, která mi byla víc než otevřená? a myslím, že k tomu došlo kvůli faktu, že když jste bi/pan, ostatní queer lidé vytáhnou (pomyslné) nože a přinutí vás "vybrat si stranu" a když se stane, že budete chodit s někým, kdo něodpovídá vaší genderové identitě, stane se to jejich důkazem že to jen hrajete. takže abych zapadla, přidala jsem se a pomohla jsem vztyčit plot a stála jsem na bráně, abych pomohla udržet konkrétní lidi venku - a kdo nám sakra dal pravomoc tohle dělat? proč si myslíme, že jsmme tak důležití, abychom mohli rozhodovat, kdo je součástí této komunity?" - chaostoxin[154]
 • "Byla jsem ace exclusionista, pak jsem se vzdělala a pak o týden později zjistila, že patřím pod asexuální vlajku. Tomu říkám vývoj příběhu tbfhhhhh" - VStandsForVore_[155]
 • "Jsem ex exkluzionista a dovolte mi něco vám říct: ace exkluze je sakra nesmyslná a hloupá. [...] Většina exkluzionistů vážně jenom útočí na a šikanuje ace lidi místo aby vysvětlili svůj postoj a proč si myslí to, co si myslí a vedli o tom zatracenou konverzaci jak normální lidi. Ace excluze je špatná a nesprávná. Nesnáším se především za to, že jsem se do toho vůbec kdy zapojil. Prosím, pamatujte na ace lidi během tohohle měsíce hrdosti a zastavte toho hloupého koně ace diskurzu, pls" - skyebluueue[156]
 • Autorka jedné z nejpoužívanějších vlajek pro lesbickou komunitu bývala ace exkluzionistka, ale změnila názor: "Mluvila jsem s několika (cis heteroromantickými asexuály) [...] a jo ... Chzápu ten důvod, proč je jejich inkluze důležitá a pomáhá jim. Myslím, že jsem neměla různé perspektivy tehdy, když jsem byla exkluzionistka." "kdo jsem abych jimříkala, že to tak není? (jejich zkušenosti podobné s ostatníi v komunitě) Bývala jsem hardcore exkluzionistka ale potkala jsem už dost ace lidí a mluvila s nimi o jejich životechabych se nadále necítila jako exkluzionistka dobře." [157]

Související články[]

Externí odkazy[]

Zdroje[]

 1. https://twitter.com/setsutekh/status/1148292566187536387
 2. https://twitter.com/cptnmrvI/status/1150354544762556416
 3. https://twitter.com/slipthenooses/status/1139221117598519296
 4. https://asexuality-and-aphobia.tumblr.com/post/148450211448/is-sgasame-gender-attraction-aave
 5. https://www.queergeography.cz/queer/
 6. "Not gay as in happy, queer as in fuck you."
 7. https://livebloggingmydescentintomadness.tumblr.com/post/148281335390/rhodanum-the-more-i-think-about-it-the-more-i
 8. https://wetwareproblem.tumblr.com/post/146381632321/opalescentlesbian-wetwareproblem-runkjat
 9. "We are here, we are queer! Get used to it!"
 10. camilajodete - "pansexuality doesn't exist" cvspharmercy -"this ain’t it chief! you could literally say other things, like how they included aces (not inherently lgbt) but not lesbians, but you wanted to act like a clown huh" camilajodete - "pansexuality makes bisexuality invisible (my orientation sexuality) and anyway i can say what that i wanna" https://twitter.com/cvspharmercy/status/1050467311323353088?s=19
 11. https://lesbophobia-receipts.tumblr.com/post/143421941926/cishets-arent-lgbt-werewolfsingles
 12. https://justonepurpose.tumblr.com/post/158631045980/do-exclusionists-really-believe-that-there-is-a
 13. https://livebloggingmydescentintomadness.tumblr.com/post/148282659355/rhodanum-wetwareproblem
 14. Faderman, Lillian (1991). Odd Girls and Twilight Lovers: A History of Lesbian Life in Twentieth Century America, Penguin Books. ISBN 0-14-017122-3, p. 210–211.
 15. https://livebloggingmydescentintomadness.tumblr.com/post/148295628075/agaywithwords-h0odrich-fratbru
 16. https://www.advocate.com/arts-entertainment/advocate-45/2012/08/22/lgbtqqia
 17. https://www.wweek.com/portland/article-22929-dr-know-why-do-lesbians-go-first-in-lgbt.html
 18. https://www.queerty.com/the-gay-pride-issue-20070618
 19. https://web.archive.org/web/20080118011642/http://www.thirteen.org/pressroom/release.php?get=2475
 20. https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrozen%C3%A1_bisexualita
 21. https://books.google.cz/books?id=OR8pAAAAYAAJ&q=%22asexual+bisexual%22
 22. Leli, Ubaldo; Drescher, Jack (2005). Transgender Subjectivities: A Clinician's Guide. Haworth Press. ISBN 978-0-7890-2576-0.
 23. Alexander, Jonathan; Yescavage, Karen (2004). Bisexuality and Transgenderism: InterSEXions of The Others. Haworth Press. ISBN 978-1-56023-287-2.
 24. Managing Heterosexism and Biphobia: A Revealing Black Bisexual Male Perspective. ProQuest. 2008-01-01. ISBN 9780549622482.
 25. Leli, Ubaldo; Drescher, Jack (2005). Transgender Subjectivities: A Clinician's Guide. Haworth Press. ISBN 978-0-7890-2576-0.
 26. Michael Musto, April 7, 2009. Ever Meet a Real Bisexual? Archived April 13, 2010, at the Wayback Machine, The Village Voice. Online: https://www.villagevoice.com/2009/04/07/ever-meet-a-real-bisexual/
 27. 27,0 27,1 Geen, Jessica (October 28, 2009). "Bisexual workers 'excluded by lesbian and gay colleagues'". Retrieved March 26, 2011. Online: https://www.pinknews.co.uk/2009/10/28/bisexual-workers-excluded-by-lesbian-and-gay-colleagues/
 28. Yoshino, Kenji (January 2000). "The Epistemic Contract of Bisexual Erasure" (PDF). Stanford Law Review. Stanford Law School. 52 (2): 353–461. doi:10.2307/1229482. JSTOR 1229482. Online: http://www.kenjiyoshino.com/articles/epistemiccontract.pdf
 29. "It's Just A Phase" Is Just A Phrase, The Bisexual Index. Online: http://www.bisexualindex.org.uk/index.php/Main/ItsJustAPhase
 30. 30,0 30,1 Fahs, Breanne (2009-11-13). "Compulsory Bisexuality?: The Challenges of Modern Sexual Fluidity". Journal of Bisexuality. 9 (3–4): 431–449. doi:10.1080/15299710903316661. ISSN 1529-9716.
 31. 31,0 31,1 "Why Do Lesbians Hate Bisexuals?". lesbilicious.co.uk. April 11, 2008. Retrieved March 26, 2011. Online: http://www.lesbilicious.co.uk/community/why-do-lesbians-hate-bisexuals/comment-page-7/
 32. 32,0 32,1 Dworkin, SH (2001). "Treating the bisexual client". Journal of Clinical Psychology. 57 (5): 671–80. doi:10.1002/jclp.1036. PMID 11304706
 33. 33,0 33,1 33,2 https://www.lui.cz/lajfstajl/item/3721-bisexualita-neexistuje-a-kdyz-ano-tak-jen-u-zen-10-predsudku-se-kterymi-se-setkavaji-muzi-kteri-jsou-jak-na-muze-tak-na-zeny
 34. "Do Bisexual Men Really Exist?". Retrieved 2017-02-12. Online: https://www.cbsnews.com/news/do-bisexual-men-really-exist/
 35. Ka'ahumanu, Lani; Yaeger, Rob. "Biphobia". LGBT Resource Center UC San Diego. UC San Diego. Archived from the original on September 20, 2016. Retrieved September 22, 2016. Online: https://web.archive.org/web/20160920010304/http://lgbt.ucsd.edu/education/biphobia.html
 36. "Bisexuals and the Slut Myth", presented at the 9th International Conference on Bisexuality. Online: http://www.pepperminty.com/writing/bis-and-slut-myth.pdf
 37. https://www.bustle.com/articles/182670-why-wont-some-people-date-bisexuals-a-new-study-confirms-that-biphobia-is-still-alive
 38. Hutchins, Loraine (2005). "Sexual Prejudice: The erasure of bisexuals in academia and the media". American Sexuality. 3 (4). National Sexuality Resource Center. Archived from the original on 2007-12-16. Online: https://web.archive.org/web/20071216065035/http://nsrc.sfsu.edu/MagArticle.cfm?Article=475&PageID=0
 39. Hutchins, Loraine. "Sexual Prejudice—The erasure of bisexuals in academia and the media". American Sexuality Magazine. San Francisco, CA 94103, United States: National Sexuality Resource Center, San Francisco State University. Archived from the original on 2007-12-16. Retrieved 2007-07-19. Online: http://nsrc.sfsu.edu/MagArticle.cfm?Article=475&PageID=0
 40. 40,0 40,1 Fritz Klein, Karen Yescavage, Jonathan Alexander (2012) "Bisexuality and Transgenderism: InterSEXions of the Others"
 41. 41,0 41,1 Abbie E. Goldberg (2016) "The SAGE Encyclopedia of LGBTQ Studies"
 42. https://www.telegraph.co.uk/women/sex/the-rise-of-bisexual-britain-has-exposed-the-gay-communitys-dirt/
 43. https://www.psychologytoday.com/us/blog/all-about-sex/201603/the-continuing-controversy-over-bisexuality
 44. https://www.reddit.com/r/GenderCynical/comments/6x8l9k/i_have_yet_to_see_an_experience_of_biphobia_that/
 45. https://www.reddit.com/r/bibros/comments/4ht28j/gay_people_who_believe_biphobia_is_not_real/
 46. https://biphobia-isnt-real.tumblr.com/
 47. Roffee, James A.; Waling, Andrea (2016-10-10). "Rethinking microaggressions and anti-social behaviour against LGBTIQ+ youth". Safer Communities. 15 (4): 190–201. doi:10.1108/SC-02-2016-0004.
 48. https://asexuality-and-aphobia.tumblr.com/post/148404522758/certifiedacehet-jmadoc-shoebopadoo
 49. https://bustysaintclair.tumblr.com/post/142404729061/18-years-ago-when-i-was-coming-out-yall-made-the
 50. Bi Men: Coming Out Every Which Way, Ron Jackson Suresha, Pete Chvany - 2013
 51. Social Work Practice with Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender People, Gerald P. Mallon—2017
 52. Eisner, Shiri (2 July 2013). Bi: Notes for a Bisexual Revolution. Seal Press. p. 27. ISBN 978-1580054751. Retrieved 28 December 2014.
 53. 53,0 53,1 "Doesn't identifying as bisexual reinforce a false gender binary?". American Institute of Bisexuality. 2014. Retrieved May 27, 2014. Online: http://web.archive.org/web/*/https://bi.org/qna/doesnt-identifying-as-bisexual-reinforce-a-false-gender-binary/
 54. https://equalityarchive.com/history/transgender-women-of-color-at-stonewall/
 55. https://www.washingtonpost.com/history/2019/06/12/transgender-women-heart-stonewall-riots-are-getting-statue-new-york/
 56. https://www.theskinny.co.uk/sexuality/gender/more-t-lgb-a-brief-history-of-trans-inclusion-post-stonewall
 57. Meyerowitz, Joanne (2002). How Sex Changed: A History of Transsexuality in the United States. Harvard University Press ISBN 9780674009257 str. 64-65
 58. https://www.independent.co.uk/voices/why-its-time-to-take-the-t-out-of-lgbt-10493352.html
 59. Weiss, Jillian Todd. "GL vs. BT: The Archaeology of Biphobia and Transphobia Within the U.S. Gay and Lesbian Community". Archived from the original on 2016-03-29. Retrieved 7 July 2006.[better source needed] quoting Kay Brown of Transhistory.net [defunct since 2009]. Online: https://web.archive.org/web/20160329150447/http://phobos.ramapo.edu/~jweiss/glvsbt.htm
 60. Henry Rubin (2003). Self-made Men: Identity and Embodiment Among Transsexual Men.Vanderbilt University Press, ISBN 978-0-8265-1435-6 str. 6
 61. Geri Nettick, Beth Elliot (1996). "Mirrors: Portrait of a Lesbian Transexual." Badboy Books ISBN 978-1-56333-435-1 str. 18
 62. Meyerowitz, Joanne J. (2009). How Sex Changed: A History of Transsexuality in the United States. Harvard University Press. pp. 259–260. ISBN 978-0-674-04096-0.
 63. Gallo, Marcia. "Different Daughters: A History of the Daughters of Bilitis and the Rise of the Lesbian Rights Movement". Seal Press, 2006. pp. 190–191.
 64. 64,0 64,1 64,2 64,3 64,4 Stryker, Susan (2008). "Transgender History". Seal Press. pp. 102–104.
 65. Elliott, Beth; Nettick, Geri (2011). "Mirrors: Portrait of a Lesbian Transsexual". CreateSpace Independent Publishing Platform.
 66. Clendinen, Dudley; Nagourney, Adam (2013). "Out For Good: The Struggle to Build a Gay Rights Movement in America". Simon and Schuster. pp. 164–167.
 67. 67,0 67,1 1973: West Coast TERFs". The Terfs. October 12, 2013.; provides context on the accusations. Online: http://theterfs.com/2013/10/12/1973-west-coast-terfs/
 68. 68,0 68,1 Clendinen, Dudley; Nagourney, Adam (2013). "Out For Good: The Struggle to Build a Gay Rights Movement in America". Simon and Schuster. pp. 164–167.
 69. 69,0 69,1 Williams, Cristan (2014). "That time TERFs beat RadFems for protecting a trans woman from their assault". The Transadvocate. Online: https://www.transadvocate.com/that-time-terfs-beat-radfems-for-protecting-a-trans-woman-from-assault_n_14382.htm
 70. Erickson-Schroth, Laura (2014). "Trans Bodies, Trans Selves: A Resource for the Transgender Community". Oxford University Press. p. 518.
 71. Robin Morgan, “Keynote Address” Lesbian Tide. May/Jun73, Vol. 2 Issue 10/11, p30-34 (quote p 32); additional coverage in Pichulina Hampi, Advocate, May 9, 1973, issue 11, p. 4
 72. Raymond, J. (1994). "The Transsexual Empire" (2nd ed.). Teachers College Press.
 73. Rafkin, Louise (June 22, 2003) Straddling Sexes: Young lesbians transitioning into men are shaking the foundation of the lesbian-feminist world. San Francisco Chronicle. Online: https://www.sfgate.com/magazine/article/Straddling-Sexes-Young-lesbians-transitioning-2607642.php
 74. https://en.wikipedia.org/wiki/Michigan_Womyn%27s_Music_Festival
 75. https://livebloggingmydescentintomadness.tumblr.com/post/146882902325/autismserenity-autistic-space-dragon
 76. http://theterfs.com/2014/09/02/the-michigan-womyns-music-festival-the-historic-radfem-vs-terf-vs-trans-fight/
 77. Leli, Ubaldo; Drescher, Jack (2005). Transgender Subjectivities: A Clinician's Guide. Haworth Press. ISBN 978-0-7890-2576-0.
 78. http://bilerico.lgbtqnation.com/2009/12/transphobia_in_the_gay_community.php
 79. Bender-Baird, Kyla (2011). Transgender Employment Experiences: Gendered Perceptions and the Law. SUNY Press. pp. 5–24. ISBN .
 80. DeCecco, John (2012). Looking Queer: Body Image and Identity in Lesbian, Bisexual, Gay, and Transgender Communities (Haworth Gay & Lesbian Studies). New Jersey: Routledge. ISBN 978-0789004635.
 81. Fae, Jane (19 May 2015). "Changing your name should be a joyous moment, but for many it's a nightmare". Comment is Free. Retrieved 8 July 2015. Online: https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/may/19/changing-your-name-nightmare-trans
 82. Harrison, Kelby (2013). Sexual Deceit: The Ethics of Passing. Lexington Books. p. 12. ISBN 978-0739177051.
 83. https://www.telegraph.co.uk/family/life/transwomen-female-only-toilets-however-frightened-women-us-much/
 84. https://www.telegraph.co.uk/women/life/why-the-uk-should-ditch-male-and-female-toilets-for-gender-neutr/
 85. Bisexuality and the Challenge to Lesbian Politics, by Paula Rust, in 1995. Online: https://books.google.cz/books?id=RhWntJf7EpIC&pg=PA207&dq=%22many+bisexual+respondents+described+bisexuality+as%22#v=onepage&q=%22many%20bisexual%20respondents%20described%20bisexuality%20as%22&f=false
 86. Eisner, Shiri (2 July 2013). Bi: Notes for a Bisexual Revolution. Seal Press. p. 27. ISBN 978-1580054751. Retrieved 28 December 2014.
 87. http://news.trust.org/item/20190412100802-6md1q
 88. https://www.reddit.com/r/changemyview/comments/chtodh/cmv_transphobia_doesnt_exist_what_trans_people/
 89. https://twitter.com/LordTullus_9/status/1153000687267188736
 90. https://www.transadvocate.com/that-time-terfs-beat-radfems-for-protecting-a-trans-woman-from-assault_n_14382.htm
 91. Miller, Edie (2018-11-05). "Why Is British Media So Transphobic?". The Outline. Online: https://theoutline.com/post/6536/british-feminists-media-transphobic?zd=1&zi=lqt2eibl
 92. Dalbey, Alex (2018-08-12). "TERF wars: Why trans-exclusionary radical feminists have no place in feminism". The Daily Dot. Online: https://www.dailydot.com/irl/terf-meaning/
 93. https://www.pinknews.co.uk/2017/04/16/what-is-a-terf-and-why-should-you-be-worried/
 94. 94,0 94,1 https://www.nytimes.com/2019/02/07/opinion/terf-trans-women-britain.html
 95. Vera, Elena Rose; Greenesmith, Heron (2019-04-02). "How Conservatives Are Using 'Feminism' to Fight Against LGBTQ Equality: A calculated alliance based on transphobia is fueling the fight against the Equality Act". The Advocate. Obline: https://www.advocate.com/commentary/2019/4/02/how-conservatives-are-using-feminism-fight-against-lgbtq-equality
 96. Holden, Dominic (2019-04-02). "Republicans Are Trying To Kill An LGBT Bill In Congress By Arguing It Hurts Women". BuzzFeed News. Online: https://www.buzzfeednews.com/article/dominicholden/republicans-equality-act-lgbt-womens-rights
 97. https://www.economist.com/open-future/2018/07/05/trans-rights-should-not-come-at-the-cost-of-womens-fragile-gains
 98. http://news.trust.org/item/20190412100802-6md1q
 99. 99,0 99,1 https://www.scotsman.com/news/people/insight-how-splits-are-emerging-in-lgbt-movement-over-gender-issues-1-4964446
 100. https://www.independent.co.uk/voices/lesbians-trans-women-gender-issues-erasure-lgbt-rights-a9005151.html
 101. https://lymeandcoconut.tumblr.com/post/147724938727/whoneedssexed-terf-callout-terf-callout
 102. https://www.huffpost.com/entry/two-women-disrupt-meeting-to-harass-trans-woman-in-appalling-video_n_5c52fe89e4b04f8645c84ee0
 103. Yoshino, Kenji (January 2000). "The Epistemic Contract of Bisexual Erasure" (PDF). Stanford Law Review. Stanford Law School. 52 (2): 353–461. doi:10.2307/1229482. JSTOR 1229482. Online: http://www.kenjiyoshino.com/articles/epistemiccontract.pdf
 104. Bisexuality and the Challenge to Lesbian Politics, by Paula Rust, in 1995. Online: https://books.google.cz/books?id=RhWntJf7EpIC&pg=PA207&dq=%22gender%20blind%20form%22&f=false#v=onepage&q=%22gender%20blind%20form%22&f=false
 105. https://medium.com/@sashaperigo/bisexual-and-pansexual-and-polysexual-oh-my-cb553a0a237e  
 106. 106,0 106,1 https://www.thisisbiscuit.co.uk/eight-myths-about-pansexuality-debunked/
 107. https://books.google.cz/books?id=4D3ZAAAAMAAJ&q=%22pansexual%22&dq=%22pansexual%22&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwiSiLGD7NzjAhXuwqYKHVPHB1Y4FBDoAQg6MAM
 108. https://twitter.com/keithyroo/status/1125002263540355072
 109. https://twitter.com/IidaSpeaks/status/1135326708263936000
 110. 110,0 110,1 https://www.hercampus.com/lifestyle/5-myths-about-pansexuality-you-shouldnt-believe
 111. https://twitter.com/GazChloe/status/1097222061443944450
 112. https://twitter.com/SonaNylExile/status/1034255547451756544
 113. https://twitter.com/anointed0fgod/status/1078113591977377792
 114. https://twitter.com/ChuckJH6/status/831694096674803712
 115. https://twitter.com/ArmaniSani313/status/1153843123539156993
 116. https://books.google.cz/books?hl=cs&id=EMkzl-b1rFYC&dq=%22and+inanimate+objects%2C+or+even+concepts%2C+sexually+exciting%22
 117. https://twitter.com/annizsw/status/1135140394222706688
 118. https://twitter.com/bbgiskd/status/1153343501800787968
 119. https://twitter.com/b4ittoman/status/1155249987921383424
 120. https://twitter.com/stillgray/status/1154005460539674626
 121. https://twitter.com/beaniswhoiis/status/985739133409570816
 122. https://twitter.com/sapphicatra/status/1106955634837258241
 123. https://twitter.com/paladiknights/status/986007200270290944
 124. https://twitter.com/garrus9/status/1108823988023844867
 125. https://twitter.com/IntersexSurvey/status/1062136775014051841
 126. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Utrechtpride-intersexboat.jpg
 127. https://www.queergeography.cz/queer/
 128. "We are here, we are queer! Get used to it!"
 129. "Not gay as in happy, queer as in fuck you."
 130. Archivovaná kopie. www.australianhumanitiesreview.org [online]. [cit. 2013-02-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-11-24: https://web.archive.org/web/20121124181207/http://www.australianhumanitiesreview.org/archive/Issue-Dec-1996/jagose.html
 131. https://livebloggingmydescentintomadness.tumblr.com/post/148281335390/rhodanum-the-more-i-think-about-it-the-more-i
 132. https://courteousmingler.tumblr.com/post/145491689230/ethicalfurryism-acefinndamerons-blanketgender
 133. https://twitter.com/epikbecky/status/974426974306279425
 134. https://twitter.com/mathsboi123/status/1150125307472596997
 135. https://twitter.com/gardenjuicy/status/1150072709876838400
 136. https://twitter.com/bciiemys/status/1108957377884086275
 137. https://www.damemagazine.com/2017/10/24/men-are-killing-thousands-women-year-saying-no/
 138. https://www.humanrights.gov.au/our-work/sex-discrimination/publications/change-course-national-report-sexual-assault-and-sexual
 139. https://asexuality-and-aphobia.tumblr.com/post/148399880778/ace-discourse-claims-to-be-protecting-lgbt-people
 140. https://showmesomeoneinnocent.tumblr.com/post/180911480527/idk-can-we-stoptreating-ace-discourse-like-its
 141. https://autismserenity.tumblr.com/post/161135673566/itsdeadtome-trelesire-discoursedumpster
 142. https://autismserenity.tumblr.com/post/162523613176/lies-slander-and-pedophilia-apology-how-ace
 143. https://autismserenity.tumblr.com/post/155916347486/stalking-converts-and-other-inappropriate-actions
 144. 144,0 144,1 "To ever[y] ace who thinks exclusionists are just on the internet. Remember, rationally we’re not immobile, we got to pride (meant to be go to pride), we see you. I can't say for all exclusionists[,] but I'm aiming to steal as much merch as I can this year. And not just from vendors. Watch your bags ;)” - https://trans-wooloo.tumblr.com/post/185462285631/im-not-kidding-about-lovely-leabean-advocating-for
 145. https://feralprancinghomosexual.tumblr.com/post/21493494463/the-trevor-project-adds-asexuality-to-its-training
 146. 146,0 146,1 "I won't donate to the Trevor project anymore and i've let them know why. Their decision to take severely limited resources from actual lgbt people and use them for "ace" counselling, despite the history of how homophobic most ace people and organisations are. They can get their funding from "aces" cos this dirty allogay homogay is done with them. I hope you all can replace the $3000 I gave them last year." - https://acephobia-is-real.tumblr.com/post/146130347174/i-wont-donate-to-the-trevor-project-anymore-and
 147. https://msuaspectrum.tumblr.com/post/166295545606/dont-talk-dirty-to-me
 148. https://discoursesurveys.tumblr.com/post/186027369920/2019-acearo-discourse-survey-1000-responses
 149. https://senpaimutual.home.blog/2017/08/11/vladtheimpalainvalhalla-vaspider/
 150. "cisgender heterosexual asexuals are NOT. LGBT. you are not oppressed. you will never be oppressed. why do you want this to bad? you have your own minor problems which no one says you don’t. but don’t act like your problems are bigger than ours. make your own community" - https://twitter.com/diinahslance/status/1140465636776325120
 151. "...im an exclusionist myself (im aroace before anyone comes at me) but i dont care if other people are inclusonists. im a bit iffy on giving my money to shops that call me q/eer even if theyre not owned by a big corperation,, again i dont want to buy from shops not owned by lgbt people, but does this person really think that stealing from shops is going to solve the ace discourse problem? im always slightly annoyed by seeing ace / aro stuff for sale at pride when its in favour of things like lesbian and / or the q slur is used..." - https://www.instagram.com/p/BylhaBRJpfB/
 152. "why are the loudest asexuals the ones giving all the other asexuals such a bad rep like...just sit down and be quiet you guys...nobody's gonna kill you for being ace, so stop acting like it." - https://twitter.com/epikbecky/status/974426974306279425
 153. "Asexuals wanna be oppressed so bad Religious extremist won’t kill y’all for not wanting to have sex" - https://twitter.com/Seokjinswifts/status/1136809977320861696
 154. "I've had to really sit down with myself and think about why I joined the "asexuals aren't LGBT" brigade when I figured out I was bi when I identified as ace like 2 seconds beforehand why would I turn my back like that on a community that was more than welcoming to me? and I think it comes down to the fact that when you're bi/pan, other queer people will take our their knives and force you to "pick a side" and if you do end up dating someone who doesn't match your gender ID, it's their proof that you're faking. so to fit in, I joined in and helped prop up the fence and stood at the gate to help keep out certain people - and who the fuck gave us the authority to do that? why do we think we're so important that we get to decide who's part of the community?" - https://twitter.com/chaostoxin/status/1098257658115694593
 155. "Me being ace exclusionist, then being educated and then a week later finding out I'm under the asexual flag is character development tbfhhhhh" - https://twitter.com/VStandsForVore_/status/1138519697752805381
 156. "I'm an ex exclusionist and lemme tell u smth: ace exclusion is fucking pointless and stupid. [...] Most exclus rly just attack and bully ace ppl rather than explain their side and why they think they way they do and have a fucking conversation abt it like normal ppl. Ace exclusion is bad and wrong. I hate myself for ever getting involved in it in the first place. Pls remember ace ppl this pride month and stop the stupid ace disk horse pls" - https://twitter.com/skyebluueue/status/1135409403945992192
 157. "I've now spoken to few [cis heteroromantic aces] (It's amazing the conversations you have in psych wards) and yeah... I get why their inclusion matters and helps them. I guess I didn't have a variety of perspectives back when I was an exclusionist." "who am i to tell them they're not? (their experiences line up with the community) I used to be a hardcore exclusionist but I've met enough ace people and spoken to them about their lives now that I'm not comfortable being one anymore." - https://squaredemlemons.tumblr.com/post/185238060711/the-flag-in-question-and-its-meanings-the
Advertisement