Acepedie Wikia
Advertisement

Afobie [prefix a od asexuality a aromantičnosti, z řec. phóbos = strach, fobie] je souhrnné označení diskriminace, odporu, útlaku nebo iracionálních obav z asexuality, aromantičnosti a a-spektra či osob takto orientovaných. Někdy se používá jako synonymum acefobie. Zahrnuje celou škálu negativních reakcí, postojů a pocitů k samotné orientaci či k osobám, které se s danou orientací identifikují - příp. se to o nich někdo domnívá. Jedná se o různé předsudky, pohrdání, averze, nenávist či antipatie způsobené samotnou orientací a vztahující se obvykle na všechny nebo většinu osob k ní příslušících, nikoliv jako následek individuálního chování. Může se projevovat i fyzickými útoky.

Obdobou je homofobie u homosexuální/romantické orientace, transfobie u transsexuálů/genderů atd.

K afobii může docházet na individuální úrovni jako společenská afobie kdy se afobicky projevují jednotliví lidé či menší skupiny jedinců (popírání asexuální orientace při coming outu atd.) anebo institucionalizovaná afobie, kdy se jedná o afobii ze strany uskupení s větším dosahem i dopadem - státu, vzdělávacích institucí, zdravotnictví, zpravodajství atp. V obou případech se může jednat o záměr, ale také pouze o následek neznalosti.

LGBTA+ fobie

Explicitní vs. implicitní afobie[]

Explicitní afobie je jasným vyjádřením negativního postoje k asexuálům a/nebo aromantikům na základě jejich orientace či předpokládané orientace. Je mnohem lépe rozpoznatelná než implicitní afobie.[1]

Implicitní afobie je stav, kdy jsou afobická přesvědčení pouze naznačována, zdají se být nezávislá na mluvčím nebo jsou vložena do diskurzivních a argumentačních struktur.[2]

Příkladem může být definice asexuality ze slovníku knihy Queer History of the United States for Young People, která zní:

"ASEXUÁLNÍ/ASEXUALITA “Asexualita” je relativně nedávný termín používaný těmi, kdo po nějakou část svých životů nepociťují sexuální touhu. Někteří jedinci toto přijali jako sexuální orientaci—podobnou heterosexualitě, bisexualitě nebo homosexualitě—ale pro mnohé ostatní je asexualita dočasný pocit."[3]

Ačkoliv se jedná o definici z queer knihy, jejímž autorem je homosexuál a která se snaží tvářit všeobjímajícně, podsouvá zřetelně názor, že asexualita je jen cosi dočasného a navíc nově vymyšleného a pouze malá skupina lidí ji prosazuje jako orientaci.

Acefobie[]

Acefobie nebo také asexfobie či asexofobie je označení diskriminace, odporu, útlaku nebo iracionálních obav z asexuality a acespektra či osob takto orientovaných. Zahrnuje celou škálu negativních reakcí, postojů a pocitů k samotné orientaci či k osobám, které se s danou orientací identifikují - příp. se to o nich někdo domnívá. Jedná se o různé předsudky, pohrdání, averze, nenávist či antipatie způsobené samotnou orientací a vztahující se obvykle na všechny nebo většinu osob k ní příslušících, nikoliv jako následek individuálního chování.

Mnoho lidí si myslí, že lidé nemohou mít výraznější problémy prostě proto, že nestojí o sexuální kontakty. Ve skutečnosti asexuálové sdílí mnohé problémy s ostatními minoritními sexualitami a mají i některé specifické. Tyto problémy nejsou ani lepší ani horší než problémy ostatních. jsou zkrátka špatné a je třeba se proti nim vymezit v rámci zachování rovnoprávnosti všech.

Následkem této diskriminace čelí asexuálové ve vyšší míře poruchám nálad, úzkostným poruchám, sebevražedným pocitů a myšlenkám na smrt či umírání - statisticky více, než příslušníci ostatních sexuálních orientací.[4][5][6][7] Průzkum LGBT provedený vládou Spojeného království Velké Británie v roce 2017 zjistil, že ačkoli pouze dvě procenta z jeho více než 108 000 respondentů byli asexuálové, mají spolu s pansexuály nejnižší míru průměrné spokojenosti se svým životem mezi všemi cisgender respondenty jakékoli sexuální orientace, dále že asexuálové se ze všech LGBT skupin cítí ve Spojeném království nejméně pohodlně a 89% (nejvyšší procento ze všech zkoumaných skupin) cisgender asexuálních respondentů se zdráhá být otevření o své sexualitě ze strachu z negativních reakcí.[8]

Některé příklady acefobie[]

 • Asexuálové často čelí korektivnímu sexuálnímu napadení (včetně sex. obtěžování a násilí), tj. zločinu z nenávisti při němž jsou lidé znásilněni kvůli své sexuální orientaci nebo svému genderu. V případě asexuálů to někdy ani není z nenávisti - korektivního znásilnění se dopouští zamilovaní partneři s vírou, že asexuálovi pomáhají.[9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]
  • Výzkum z roku 2015 odhalil, že 43.5% z téměř 8,000 účastnících se asexuálů mělo zkušenost s nějakou formo sexuálního násilí.[21]
  • Podle zprávy Australské komise pro lidská práva o sexuálním obtěžování na australských univerzitách jsou asexuálové druhou nejrizikovější skupinou (hned za bisexuály a první, pokud se vyloučí napadení při cestě z a na univerzitu).[22][23] Výzkum Asociace Amerických Univerzit potvrzuje, že i jinde čelí asexuálové častým sexuálním útokům.[24]
  • Pokud se asexuálové podělí o svůj zážitek s korektivním znásilněním či pokud korektivní násilí zmíní v obecné rovině, mohou se setkat s lidmi, kteří jim nevěří nebo tvrdí, že důvodem nebyla sexuální orientace dotyčných a proto se nejedná o acefobii, která "neexistuje".[15][25][26]
  • Jiní asexuálové se naopak sami nutí do sexuálních aktivit ve snaze "být normální" či s vírou, že "se jim to časem zalíbí" nebo "aby se ujistili", jak neustále slýchají.[27][28][29][30][31][31] Někteří mají přímo vnitřní pocit, že i když nechtějí, sex prostě mít musejí (viz Povinná sexualita).[31]
  • Pokud už nedojde k samotnému napadení, jsou velmi časté žertování o něm nebo doporučení - lidé běžně asexuálům říkají, že jeden sex s nimi/někým jiným by je z asexuality vyléčil, že na to prostě jen potřebují s někým skočit a bude po asexualitě atd.[32][29][33][34]
 • Asexualita byla plně klasifikovaná jako mentální porucha v Diagnostickém a statistickém manuálu duševních chorob (DSM-5) až do roku 2013, kdy došlo k doplnění hyposexuální poruchy o klausuli vyjímající osoby sebe-identifikující se jako asexuálové. I přesto jsou takto stále diagnostikováni mnozí asexuálové, ať už kvůli neznalosti termínu nebo odborníků.[35]
  • Mezinárodní klasifikace nemocí se o asexualitě se vůbec nezmiňuje a teprve v roce 1992 bylo díky ICD-10 (následně r. 1994 v DSM-4) stanoveno, že hyposexualita není charrakterizována pouze nepřítomností či nedostatkem sexuálních fantazií a tuh, ale také osobní úzkost nebo interpersonální obtíže.[36]
  • I odborníci, kteří asexualitu automaticky nepovažují za poruchu, ji tak označují v případě, že kvůli ní dochází např. k nesouladu ve vztazích.[29]
 • Dochází k patologizaci asexuality ať už mezi odbornou veřejností, laickou veřejností nebo v rámci fikce. Asexualita je často brána jako něco, co lze vyléčit a čeho by se asexuálové sami měli chtít zbavit.[37][38][18][28][39][32]
  • Mnozí terapeuti, lektoři sexuální výchovy, sexuologové atd. (ale následně i běžná veřejnost) zastávají názor, že asexualita je pouze symptomem deprese, následkem traumatu, hormonálním problémem, potlačenou homosexualitou,fóbií ze sexuálního styku, prostě neexistující výmysl atp. a/nebo že s věkem nás to "přejde".[16][40][41][42][43][44][30][29][33][45][45][46][47][48]
  • Asexualita je vnímaná psychology a psychiatry jako nemoc. Dochází tak k nabídnutí medikace k její léčbě nebo naopak to může vést k zamítnutí léčby jiné.[49][50][18]
  • Někteří terapeuti (dokonce údajně LGBTA+ zaměření/znalí), k nimž asexuálové přišli s jinými problémy, se mnohdy okamžitě snaží léčit jejich asexualitu, nebo ji alespoň vysvětlit jako následek nemoci/traumatu.[51][52][30]
  • Asexualita jako nemoc uváděná v lékařských záznamech může vést k problematičtějšímu pojištění.[37]
  • K patologizaci asexuality dochází i v náboženství, podobně jako je někdy homosexualita považována za nemoc.[53][54][55]
  • Patologizace asexuality má za následek snahy o její léčbu - konverzní terapii, včetně korektivního znásilnění.[55][28][56][30]
  • Vznikl přípravek zvaný flibanserin prezentovaný jako "ženská viagra", který se však od viagry velmi liší - místo rychlého umožnění sexuálního styku osobě s fyzickými problémy v této oblasti má upravovat psychiku žen, které na sex "nemají chuť", je třeba ho brát soustavně a má vážné vedlejší účinky.[57]
  • Reklamy na viagru cílí na muže s tím, že každopádně musejí být sexuálně aktivní, jinak už nejsou muži.[58]
  • Naopak dochází k desexualizaci určitých skupin lidí, kdy je "asexualita" viděna jako další "příznak" jejich stavu, což rovněž souvisí s patologizací asexuality (zejména v minulosti obecně bílých žen[59], hojně i v současnosti lidí s postižením[60][61], starých lidí[62] atp. I děti, jejichž sexualita se teprve vyvíjí, jsou často považovány za asexuální a je jim upírána možnost se identifikovat s asexualitou jako takovou, potažmo i s jinou menšinovou orientací.)
 • Dochází k odmítnutí podání léčiv, jako např. antidepresiv, kvůli přesvědčení, že u člověka způsobila asexualitu.[18]
 • Dochází k zamítnutí procesu změny pohlaví trans asexuálům - odmítnutí podání potřebných hormonů či neschválení přeměny vůbec.[50]
 • Trans asexuálové čelí výrazně vyšší míře bezdomovectví a vyhození z domova než jakákoliv jiná podskupinna trans osob. Větší procento asexuálních trans lidí než trans s jinou orientací má také problémy v zaměstnání, ve škole, s rodinou anebo zdravotním pojižtění.[63]
 • Ve výzkumu doktora Gordona Hodsona a Cary MacInnis mezi kanadskými respondenty heterosexuálové (někteří dokonce příbuzní homosexuálů a bisexuálů) vyjádřili více negativních postojů vůči asexuálům (tj. předsudků) než vůči ostatním sexuálním orientacím, chtěli menší kontakt s asexuály a byli méně ochotni pronajmout byt nebo poskytnout zaměstnání asexuálnímu žadateli.[64][65][18] Následná studie provedená v USA potvrdila předešlá zjištění, tedy že zaujatost proti asexuálům je buď rovnocenná, nebo dokonce v jistých ohledech extrémnější, než zaujatost proti homosexuálům a bisexuálům.[66]
 • Dochází k (cílenému) podrývání asexuální identity a snahám o vyvolání buď nepřátelství s jiným komunitami či touhy se mu vyhnout skrze souhlas s diskriminačním tvrzením napadající její význam[67][68][19][46][47][48]:
  • odmítání asexuality jako sexuální orientace (asexualně se rozmnožují jen některé nižší druhy, lidé nemohou být asexuální, asexualita je jen volba/životní fáze/celibát/neschopnost najít si partnera, asexuálové jsou ve skutečnosti homosexuální - jen si to nechtějí přiznat, je to jen následek znásilnění/deprese, je to úplně normální hetero/homo stav - jen chcete být zajímaví/jste zmatení...)[69][70][16][71][29][72]
  • s tím souvisí odmítání možnosti identifikovat se jako asexuál, pokud je člověk příliš mladý/dítě, ačkoliv identifikaci s jinými orientacemi titíž lidé často považují za možnou (viz předsudky typu: je to jen fáze/děti nemají sexualitu/jsi příliš mladý, než abys věděl, o čem mluvíš/to tě přejde/jen to na tebe zatím nepřišlo/opožděná puberta/prostě jen ještě nenašels toho pravého atp.)[73][74][75][76]
  • dochází k infantilizaci asexuálů - neustálé opakování argumentů z předešlého bodu i ve vyšším věku/v plné dospělosti, jejich považování za naivní atp.[18]
  • tvrzení, že asexuálové jsou straight a/nebo nečelí žádné diskriminaci, ale chtějí infiltrovat a okrást LGBTA+ komunitu o podporu/bezpečí či snižovat důležitost problémů ostatních členů...[77][69]
  • obvinění z krádeže termínů od skupin, které "nechtějí, abychom je používali" (aspec, #ActuallyAsexual atp. od autistů[78][79], korektivní znásilnění od lezeb[80] atd., ale také třeba přirovnávání asexuálů k nacistům na základě "podobnosti" užitých symbolů.[81][82])
  • tvrzení, že asexuálové jsou homofobní (na základě dezinterpretace jednoho komentáře Davida Jaye/protože používají "homofobní označení" sexuál/allosexuál/"jen tak", prože "jsou straight" atd.)[83]
  • tvrzení, že asexuálové nemohou cítit/cítit lásku, vstpovat do partnerských vztahů nebo mít sexuální styk - pokud to udělají, nejsou asexuálové[69][18]
  • Prohlašování, že by asexualita měla být "věc, o níž se nemluví", protože "sex je každého soukromá věc"[84][85] popřípadě že by se o ní nemělo mluvir, protože k tomu "není důvod", "nikoho to nezajímá" a je to prostě jako třeba "nejíst brokolici" a "není důvod se tím veřejně chlubit".[86]
  • tvrzení, že nelze vědět, zda jsme asexuální, pokud nezkusíme sex - ale zároveň, že kdo provozuje sex, nemůže být asexuál (tj. prakticky tvrzení, že asexualita neexistuje).[87][86]
  • lidé včetně odborníků asexuálům říkají, že nevěří v asexualitu.[41][42][88]
 • Homosexuální i transgenderový coming out je v současné době pro mnohé jedince snazší, než ten asexuální, který se v současnosti hojně setkává s projevy nedůvěry a nepřátelství.[32][89]
 • Vyhrožování násilím, smrtí, znásilněním (nebo jeho přáním) či ponoukání k sebevraždě je vcelku běžné,[9][90][91][92][93][94][95][96][71][97] stejně jako sebevražedné pocity, které zde popsané chování u celého a-spektra vyvolává.[6]
  • Již v 80. letech 20. století byl u homoromantických asexuálů pozorován nejvyšší výskyt myšlenek na sebevraždu v rámci celé gay a lesbické komunity.[98]
  • Jiný výzkum z té doby rovněž prokázal častější výskyt problémů se sebevědomím a depresí u asexuálů než u ostatních orientací (cca 33,5%).[99]
 • Asexuálové čelí dehumanizaci (nejsou vnímáni jako lidé, obvykle jako méně než lidé) častěji než ostatní sexuality.[100][101] Obvykle jsou asexuálové označováni za stroje, ale možná vcelku překvapivě i za zvířata.[102][18][46][47][48]
 • Někteří křesťané zastávají názor, že nikdy neprovdaná osoba není zcela člověkm nebo nežije 100% podle Božího obrazu; že člověk žije plně podle Božího obrazu jen pokud si vezme jiného člověka opačného pohlaví.[107]
 • Některé náboženské texty deklarují povinnost ženy sexuálně uspokojit manžela na jeho vyžádání[108][109] nebo povinnost obou partnerů sexuálně uspokojit toho druhého. Opak je považován za hřích.[110]
 • Asexuálové mohou být kvůli své orientaci vyloučeni z církve.[111] Jsou považováni za hříšníky, přisluhovače Satana atp.[112]
 • V některých oblastech může být manželství zrušeno, pokud nebylo "naplněno" sexuálním stykem.[113][114][115] Obecně je manželství bez sexu považováno za podpůrný důvod k rozvodu.
  • Anulovat sexuálně nenaplněné manželství lze např. v Indii[116], či Anglii a Walesu (pouze v případě heterosexuálních sňatků)[117]
  • Katolické manželství, které nebylo naplněno, lze rovněž anulovat.[118]
  • Asexualita partnera může být dostatečným důvodem k anulaci manželství/rozvodu podle některých Abrahámovských náboženství, ačkoliv "bylo naplněno" a partneři v něm splodili děti.[119][120]
  • Podle křesťanské víry, pokud jeden z partnerů v manželství odmítá uspokojit sexuální touhy toho druhého, je to hřích.[121][122]
  • V (ortodoxním) islámu je nepřetržitá dostupnost manželky k uspokojení mužových sexuálních tuh nezbytnou podmínkou platnosti manželství. Neuposlechnutí manžela může mít za následek i fyzické tresty.[123]
 • Asexuálové ve vztahu s allosexuálním partnerem/kou jsou často manipulováni, aby si mysleli, že je jejich povinností mít sexuální styk - že to partnerovi dluží.[124][20][18][125][31] Dochází i k "běžným" (ne korektivním) znásilněním, která mohou být znevažována, nepovažována obětí za skutečné znásilnění nebo tajena kvůli obavám z reakcí.[126][127][128]
  • Allosexuálové ve vztahu s asexuály leckdy pouta mezi nimi zneužívají k invalidaci asexuální identity svého partnera ve snaze o "bohatší" sexuální život, "pomoc" partnerovi či z jiných důvodů.[129][130][18][131]
  • Někteří lidé zastávají názor, že každý asexuál, který nechce mít s partnerem sex nebo ho má v omezené míře, dotyčného partnera zneužívá nebo je pro něj zklamáním a měl by si za partnera od začátku hledat jedině jiného asexuála.[132][20]
  • Vztahy bez sexu jsou považovány za méněcenné či méně významné a pevné než sexuální vztahy (viz Sexuální normativita) =} vztahy bez sexu jsou automaticky považovány za nešťastné či přímo nemožné[18][133] a partneři bez zájmu o sex jsou k němu mnohdy (dokonce odborníky) i přes své pocity nabádáni ve snaze jejich vztah "zachránit".[134]
  • Spousta allosexuálních jedinců svého partnera opustí, když se dozví, že je asexuál. Někteří asexuálové si naopak kvůli výše popsanému ani nedovedou představit vztah s allosexuáli a představa života bez partnera může některé dohnat až k sebevražedným pocitům.[32]
 • V mainstreamových médiích je asexualita či asexuální chování obvykle zesměšňována, znevažována, pokládána za problém, který je třeba odstranit (filmy jako 40 let panic, italská radio show “Al posto del cuore”,...) nebo odhalována jako falešná (Dr. House).[9] [135][136]
 • Asexualita není uvedena ve většině antidiskriminačních zákonů/v zákonech zaručujících rovnoprávnost.[137]
 • Na základě ruských zákonů proti “propagandě způsobující, že si děti utvoří netradiční sexuální predispozice” byly roku 2013 zrušeny některé ace-inkluzivní organizace a on-line stránky pro mládež, např. Deti-404.[138][139]
 • Roku 2015 byl v Rusku přijat zákon, který může asexuálům a šedým sexuálům (spolu se všemi, kdo spadají pod Mezinárodní klasifikaci nemocí (ICD), kategorie Poruchy osobnosti a chování u dospělých - tj. např. i trans lidmé) zabránit v držení či pořízení řidičského oprávnění.[140]
 • Asexuální lidé s tmavou pletí a zejména (černé asijské, latinoamerické atp.) ženy čelí zvýšené míře diskriminace v souvislosti se svou asexualitou, ve spojení s předsudky připisovanými jejich populaci (např. i: [141], [142]).
  • Důvodem je především hypersexualizace tmavých žen (ev. i mužů) vně, ale i uvnitř jejich komunit, kde se lze setkat např. s takovými názory, jako že “Asexualita je jen bílý bullshit.” (podobné názory lze někdy najít i o homosexualitě[143]), "Černí mají být dobří v posteli.", hlášení se k asexualitě je opuštění kultury a snaha hrát si na bílé atd.[144] [145][146][147][59][17] (Samotný pojem korektivní znásilnění se poprvé objevil v Jižní Africe v souvislosti s napadením černých leseb. Příkladem hypersexualizace je i ženská obřízka, která v konečném důsledku ženám znepříjemňuje prožitek sexu a je považována za záruku manželské věrnosti.[148])
  • Muži tmavé pleti jsou naopak často viděni jako sexuální násilníci, kteří se neumí nebo nechtějí kontrolovat a jejich přítomnost je sama o sobě předpokladem pro znásilnění (zejména bílých žen a dětí, příklady můžeme hojně vidět na současné panice kolem migrantů, kde je tento stereotyp hojně využíván k šíření strachu). Druhou verzí je předsudek, že černí muži mají největší přirození a jsou skvělí milenci.[59]
  • Mezi další důvody patří předsudky, podle nichž se lidem, kteří nejsou bílí, obvykle nepřipisuje jiná než heterosexuální orientace (viz Povinná heterosexualita).[149][145][150]
  • V protikladu k výše zmíněnému dochází naopak i k jejich desexualizaci (často co se týče asiatů[143][59]), a asexuálové mezi nimi pak kvůli tomu někdy necítí jako správné identifikovat se s asexuální orientací, popř. jim to může být i vyčítáno a docházet k záměnám asexuální orientace právě za desexualizaci.[151][149][145][146][152][59]
  • Některé asijské kultury se také stále dívají na sexualitu a sexuální chování jako něco, o čem není správné veřejně mluvit a to ani v rodinném kruhu.[143] Např. v Korejské republice se sotva někdy mluví o bisexualitě, ostatní skupiny LGBTA+ komunity (vyjma LG a někdy B) jsou nejčastěji považovány za výmysly nebo psychické poruchy a lidé kvůli své orientaci či genderu (včetně asexuality a aromantičnosti) mohou mimo jiné přijít i o práci.[153]
  • Odpůrci asexuálů často tvrdí, že asexuálové jsou skupina plná bílých rasistů ve snaze automaticky vykreslit komunitu ve špatném světle a ignorují i svými tvrzeními ubližují všem ne-bílé asexuálům.[154]
  • S tím souvisí i z minulosti stále přetrvávající desexualizace bílých žen, jimž je někdy ještě stále asexualita plošně připisována jako běžný stav (o němž netřeba muvit a který není orientací), zatímco u ostatních není považována za možnou.[59]
 • Hypersexualizace se týká i mužů obecně - mnozí lidé zastávají přesvědčení, že muži nemohou být asexuální nebo je jejich mužnost měřena podle sexuálních úspěchů/apetitu a pokud jsou v té oblasti "neúspěšní", bývají za to zesměšňováni nebo ponižováni. [155][156][157][158][58] (viz i např. česká reklama na viagru se sloganem "Mužem hned!" vysílající zprávu, ze problém s erekcí = ztráta mužství.)
  • To se druhotně vztahuje k již zmíněné desexualizaci žen, ať už ze své přirozenosti či z donucení, jako protiklad k mužům.
   • Bílé ženy byly v minulosti (a někdy stále jsou) často považovány za asexuální všechny[59][72]
   • Praktiky ženské obřízky týkající se především tmavých žen, které zahrnují odstranění klitorisu. Obřízka bývá považována za přechod dívky do dospělosti, její přípravu na manželství i porod a záruku manželské věrnosti[148] tím, že pro ženu je sex po tomto zákroku obvykle nepříjmný, někdy až bolestivý.)
   • Striktní separace mužů a žen v abrahámovských náboženstvých (kvůli požadované čistotě ženy a předpokládané hypersexualitě muže), v současnosti zejména (ale ne výlučně) v oblastech se silným vlivem islámu, kde jsou ženy velmi omezovány, co se jejich pohybu na veřejnosti a kontaktu s nepříbuznými muži týče.
 • Drtivá většina online seznamek neposkytuje možnost uvést asexualitu jako svou orientaci, čímž velmi znesnadňuje hledání potencionálně vhodného partnera alloromantickým asexuálům.[159]
 • V rámci sexuální výchovy na školách obvykle není asexualita zmiňována.[160][161]
  • Někteří lidé dokonce prosazují názor, že asexualita nesmí být vyučována na školách, jelikož by to bylo pro žáky nebezpečné, znamenalo útlak výuky o ostatních orientacích a/nebo zapříčinilo to, že se LGB děti identifikují raději s asexualitou než se svou "skutečnou" (minoritní) orientací.[162][163][73][164][165]
 • Ačkoliv asexualita není přímým důvodem těchto zločinů, je každoročně zabito tisíce žen pro odmítnutí sexu.[166] To samozřejmě nevyhnutelně zahrnuje i asexuální důvody pro takové odmítnutí a odhaluje komplexní problém s pohldem společnosti na sex, který je jaksi vyžadován. A zdaleka se to netýká pouze postoje mužů k ženám.[167]
 • Koncept povinné heterosexuality, heteronormativita a amatonormativita posilují zmíněné negativní postoje proti všem jedincům na a-spektru či v LGBTA+ komunitě obecně.[168]
  • Lidé jsou z asexuálů zklamaní nebo je litují z přesvědčení, že člověk nemůže být bez plnohodnotného vztahu/partnera (myšleno sexuálního a romantického) šťastný.[18]

Konkrétní případy afobie[]

 • "Jen chci říct, že jsem byla korektivně znásilněna kvůli tomu, že jsem asexuál. Takže víte co? Podobné výhružky jsou pro mě dvojnásobně děsivé. Stává se to. Není to stejné, jako pro mnohé ostatní lidi, kde se jedná o zločin z nenávisti nebo nějaký akt odplaty. Mým násilníkem byla má přítelkyně (partnerka) a opravdu si myslela, že tím změní mou orientaci[...]"[169]
 • "Sleduj, napadám tvůj bezpečný prostor! Tady, slyš pravdu: asexualita není skutečná. Jsi prostě šereeda a nikdo s tebou nechtěl chodit, tak sis vymyslela věc, pod níž bys mohla schoulit své osamocené já zatímco brečíš do polštáře. Navíc, doufám, že tě znásilní. Má to dvojí benefit, konečně si vrzneš a taky tě to vrátí na tvé místo. Sranda!"[170]
 • "Byla to dobrá noc. Hodně jsem mluvila o své asexualitě a myslela jsem, že mě poslouchal, ale později jsem si uvědomila, že mě prostě jen nechal mluvit." Když se s ním té noci rozloučila, ten muž ji zkusil políbit. Když jeho snahu odmítla, začal jí olizovat tvář “jako pes," řekla. "'Jenom ti chci pomoct,' volal za mnou, jak jsem odcházela od jeho auta. V zásadě říkal, že jsem nějak poškozená a že by mě mohl napravit svým jazykem a, teoreticky, svým penisem. Bylo to naprosto frustrující a celkem děsivé." - Julie Decker[171]
 • "Jednomu z mých blízkých přátel přestali předepisovat jeho antidepresiva a práš na hormonální terapii kvůli jeho asexualitě, protože předpokládali, že prostě jen ty léky mají špatný vliv na jeho libido, spíše než aby zvážili, že může jít o součást jeho identity, a nyní mu kvůli tomu jeho doktor odmítá povolit změnu pohlaví i léky, které potřebuje na své deprese. Protože si myslí, že asexualita je jen psychická porucha."[50]
 • "Otázka: Jak byste nazval osobu, která je asexuální? Odpověď: Ne osobou. Asexuální lidé neexistují. Sexualita je dar od Boha a proto je fundamentální součástí naší lidské identity. Ti, kdo potlačují svou sexualitu, nežijí tak, jak je Bůh stvořil: plně naživu a zdravě. Jako takoví jsou velmi pravděpodobně nešťastní."[172]
 • “Pro mě je říct že je někdo ‘asexuální’ stejné, jako říct že není lidská bitost. Byl bych hluboce kritický k myšlence, že 'asexualita' je 'orientací' nebo že je to nějakým způsobem nevyhnutelné, že se někteří lidé tak rodí. Základní stavební kameny sexuálních vzorů jsou v každém. Skutečnou otázkou k tomu, co popisujete jako 'asexuální', je: Jaká historie by mohla někoho dovést k tomu, že se tak uzavřel?” - Barnaby Barratt, sexuální terapeut v Detroitu a president Americké Asociace Sexuálních Pedagogů, Poradců a Terapeutů (American Association of Sex Educators, Counselors, and Therapists)[173]
 • "Sex je přirozená touha, tak přirozená jako touha po výživě a vodě nutné k přežití. Je trochu obtížné posuzovat tyto lidi (asexuály) jako normální." - Dr. Leonard R. Derogatis, psycholog a ředitel Centra Sexuálního Zdraví a Medicíny na Johns Hopkinsově Universitě v Baltimoru[174]
 • "Jedna z mých terapeutů mi přímo do obličeje řekla, že nevěří v asexualitu – v každou jinou sexualitu, to ano, ale ne v moji – a že by mi na to mohla “něco dát”. Kdybych byla o něco méně vzdělaná a and much a o hodně poddajnější, mohla jsem souhlasit s medikací, kterou jsem nepotřebovala prostě jen proto, že lékařský profesionál věřil, že musím cítit sexuální přitažlivost.”[41]
 • "Jeter řekla, že byla šikanována pro svůj nedostatek sexuální přitažlivosti k ostatním po celou dobu na střední škole. Během jednoho traumatického zážitku byla, jak Jeter řekla, chycena a nucena sledovat pornografickou scénu zatímco jí doširoka rozevřeli oči."[175]
 • "Říkám ti, pokud nemáš ráda sex, tak super, lišíš se - koho to zajímá? Nikoho, fakt, všichni jsou odlišní, jsme lidi, nemáme být stejní, ale ty jsi ženská, která má svou hodnotu, nemusíš se ponižovat jako asexuál." - topchavy[176]
 • "Nádherná 17-letá dívka kolem sebe házela termíny jako biromantik a asexuál. Vy blázniví levičáci jste to nebohé dítě zničili. Tohle je na vás. (myšleno její vražda)" - RebelRouser17[177]
 • "Proč se vědci prostě neposadí s pansexuály gender fluidy non-binary lesbami asexuály a prostě jim v klidu neřeknou, že neexistují" - rob_dayy[178]
 • Roku 2012, Fox News segment o knize sexuologa Anthonyho Bogaerta - Understanding Asexuality, uváděný Gregem Gutfeldem zahrnoval panel hostů, kteří zesměšňovali asexuální identitu, jednali s ní jako s něčím nevalidním nebo přehnaným. “Mají nedostatek... sexuality, takže s nimi bude zacházeno tak trochu jako s malomocnými - asexuálními malomocnými, chcete-li,” řekl Gutfeld.[179]
 • V Itálii během episody radiové show “Al posto del cuore”, která běžela na Radio2 v 11 hodin, 4. srpna 2018, moderátoři Paola Perego a Laura Campiglio zahrnuli téma asexuality: uráželi asexuální lidi a ukazovali znepokojivou neznalost, příklady cliché a typických stereotypů své země. Došlo na mnoho urážek, asexuální lidé byli často nazýváni divnými nebo nemocnými a asexualita byla popisována jako porucha nebo nemoc, přičemž vrcholu dosáhli absurdními vtipy jako “Máme dobré zprávy: asexuální lidé se rozhodně nerozmnožují, takže jsou kategorie ohrožená vyhynutím.” Epizoda obsahovala tské mnoho komentářů naplněných sexistickými stereotypy, jako třeba když moderátoři zpochybňovali skutečnost, že mohou existovat i asexuální muži nebo když jeden z nich řekl, že u žen může být asexualita pozitivní věc, protože by je to zbavilo povinosti se depilovat..[180]
 • "Pevně věřím, že můj manžel byl asexuální, když jsme se brali, je asexuální dnes a dobrovolně se nezmění. podvodně připravená o normální sexuální život. Navíc, když odůvodněně očekáváte sexuální život, jako tomu bývá v manželství, a je vám to odepřeno, zahltí vám to mysl. Téměř mě to přimělo připadat si zvráceně. Ale nejsem zvrhlík a nikdy jsem nebyla promiskuitní."[181]
 • "Každý člověk je stvořen tak, aby měl sexuální touhu, která se projeví, když on/ona dosáhne věku puberty. Avšak to, co se v dětství naučil/a, zažil/a nebo obdržel/a, jeho/ji může přimět k tomu, aby si vybudoval/a „systém“, který automaticky sexuální touhu blokuje. Jak jste popsali ve svém příspěvku, jste přesvědčeni, že přemýšlení o sexu a nahota před někým je nechutná věc, až se vám z toho chce zvracet. Možná je to proto, že jste vyrostli v prostředí, kde mluvit o sexu, který je považován za tabu, a zamilovat se, je nevhodná věc." - ardianto[182]
 • Arian Lev, expertka z Israele: "Pracovala jsem s několika pacienty, kteří se s tímto problémem vypořádávají a trpí jím. [...] Ale můj výzkum ukazuje, že každý člověk je rozdělen do pěti různých úrovní bytí; mentální tělo, pocitové tělo, emoční tělo, duchovní tělo a sexuální tělo. Sexualita je u lidí velmi důležitá. Lidem ve svém životě musí být dáno místo pro sexuální energii. Sexuální energie je energie vášně. Je to energie dělání věcí. Je to energie iniciace. Musíme chtít iniciovat naše světlo, náš oheň. Sexuální energie nám dává příležitost tak učinit. Lidé, kteří se definují jako asexuální, většina z nich je aktivována podmínkou, která říká, že 'sexualita se rovná smazání'. Osoba tedy necítí touhu ani potřebu sexu, protože potřeba sexu byla smazána. Takže ta osoba tedy necítí nic a nechce mít sex. [...] pocity popsané [Ginozou] ve videu, chápu, odkud pocházejí. Nemůže cítit energii sexu a pokud nemůžete cítit energii sexu, ve vašem životě bude něco chybět. Protože tuto energii potřebujete, protože to je energie, která vám dává oheň, je to energie, která vás osvětluje, zejména u žen.“ Lev řekla, že její metoda dokáže přeprogramovat podvědomí těchto jednotlivců tak, aby se sexualita rovnala "existování“.[183]
 • "Nejste povinna sdělit svému nápadníkovi, že jste asexuální; [...] Doporučujeme vám požádat Alláha, aby vám požehnal zotavením a konzultovat svůj stav se specializovanými lékaři."[184]
 • "Je zřejmé, že takový člověk by to měl probrat s odborníkem na duševní zdraví, jen aby se ujistil, že rozumí tomu, co se děje a jak se vypořádat se vším ve svém životě."[185]
 • "Přímo mě vyhodili z mé církve za to, že jsem asexuál. Pastor řekl, že je povinností muže oženit se a rozmnožit se se svou ženou a tím, že jsem tuto povinnost neuposlechl, jsem se stal nepřítelem Božím. Taky řekl, že jsem zjevně spojen s LGBT. Ten den mě tvrdě zasáhl."[186]
 • "Studie říkají, že 1% populace je asexuální. Pro mě je 1% příliš, ale sexualita je spectrum, takže je dobře, že to je tak nízko a ne třeba 10%." - Dr. Ruth Westheimer[187]
 • "Nedávno jsme měli doma ubytovanou výměnnou studentku a v jednu chvíli přišla řeč na to, že jsem Asexuál. Ona šla a stěžovala si svému referentovi, že se kvůli mě cítí nepříjemně a nyní se doba jejího pobytu zkrátila, vše výlučně proto, že jsem Asexuál a Asexualita je jí zjevně nepříjemná."[188]

https://a-polite-melody.tumblr.com/post/166012031377/the-institutional-oppression-of-aspecs-masterpost

https://transpolyasexual.wordpress.com/2009/11/02/asexuality-and-rape/

https://asexuality-and-aphobia.tumblr.com/post/148450005433/rhodanum-some-response-to-this-post-show-of

https://fuckyeahasexual.tumblr.com/post/174824965223/socialjusticeichigo-a-spec-people-face-no

https://clatterbane.tumblr.com/post/163113332523/itsdeadtome-aphobephobe-ok-so-im-a-little

“We’ll Show You You’re a Woman” - https://asexualpocsunite.tumblr.com/post/167708034539/a-spec-people-dont-experience-oppression

https://asexuality-and-aphobia.tumblr.com/post/148413026173/damegreywulf-starmashine

https://autumndiesirae.tumblr.com/post/118710018295/aces-dont-face-discrimination

https://autismserenity.tumblr.com/post/165819060521/are-aces-lgbt

https://intersex-ionality.tumblr.com/post/151238810224/someone-linked-to-me-recently-said-that-they-had

https://courteousmingler.tumblr.com/post/146510610455/someone-asked-you-for-a-source-and-all-you-said-is

S další formou diskriminace se asexuálové mohou setkat dokonce v LGBTA+ komunitě.

Arofobie[]

Arofobie je označení diskriminace, odporu, útlaku nebo iracionálních obav z aromantičnosti a arospektra či osob takto orientovaných. Zahrnuje celou škálu negativních reakcí, postojů a pocitů k samotné orientaci či k osobám, které se s danou orientací identifikují - příp. se to o nich někdo domnívá. Jedná se o různé předsudky, pohrdání, averze, nenávist či antipatie způsobené samotnou orientací a vztahující se obvykle na všechny nebo většinu osob k ní příslušících, nikoliv jako následek individuálního chování.

Vzhledem k většímu důrazu a znalosti společnosti v oblasti sexuálních než samostatně romantických orientací se arofobie může vyskytovat méně často, obvykle je spojena s acefobií.

Některé příklady arofobie[]

 • Na základě abrahámovských náboženství zastávají mnozí (nejen) věřící názor, že každý člověk musí uzavřít manžlství a splodit děti. Tedy kdo netouží po dlouhodobém vztahu v tomto smyslu a neuzavře manželství buď není plně člověkem nebo trpí nějakou psychickou či fyzickou poruchou.[105]
 • Vyhrožování násilím, smrtí či ponoukání k sebevraždě je vcelku běžné,[9][90][91][92][93][94][95] stejně jako sebevražedné pocity, které (nejen) zde popsané chování u celého a-spektra vyvolává[189] a jsou u mnohých horší kvůli aromantické/asexuální orientaci než kvůli jiné LGBTA+ části jejich identity. [190]
 • Amatonormativita způsobuje, že se lidé vyhrazují proti aromantikům, kteří nemají zájem ani o nějaké formy aromantických vztahů, popřípadě snižování důležitosti těchto vztahů a tvrzení, že romantické vztahy jsou pevnější/důležitější - rovněž v souvislosti s povinnou heterosexualitou/heteroromantičností.[191][18]
  • Lidé jsou z aromantiků zklamaní nebo je litují z přesvědčení, že člověk nemůže být bez plnohodnotného vztahu/partnera (myšleno sexuálního a romantického) šťastný.[18]
 • Považování aromantických allosexuálů za sexuální predátory, kteří zneužívají lidi pro sex.[192]
 • Doslova strach z aromantických allosexuálů a jeho šíření přes sociální sítě.[192]
 • Tvrzení, že aromantici jsou neschopní lésky, že jsou sociopati bez emocí[10][18]
 • Aromantičtí lidé s tmavou pletí mohou čelit zvýšené míře diskriminace v souvislosti se svou orientací, ve spojení s předsudky připisovanými jejich populaci:
  • Především latinoameričané jsou často vnímáni a zobrazováni jako osoby s přirozeným, vrozeným romantickým (a sexuálním) instinktem. Jedná se o stereotyp horkokrevného Don Chuana, který během chvilky okouzlí všechny ženy v dohledu ať už romantickou básní, tancem,... Podobně jako v případě žen, které jsou vždy smyslné, vášnivé, svůdné a žádný muž jim neodolá. [59]
  • Mezi důvody patří předsudky, podle nichž se lidem, kteří nejsou bílí, obvykle nepřipisuje jiná než heterosexuální a potažmo heteroromantická orientace (viz Povinná heterosexualita).[149][145][150]
  • V protikladu k výše zmíněnému dochází naopak i k jejich desexualizaci (včetně zbavení romantické orientace, často co se týče asiatů[143][59]), a aromantici mezi nimi pak kvůli tomu někdy necítí jako správné identifikovat se s aromantickou orientací, popř. jim to může být i vyčítáno a docházet k záměnám aromantičnosti za následek desexualizaci.[151][149][145][146][152][59]
  • Některé asijské kultury se také stále dívají na sexualitu jako na něco, o čem není správné veřejně mluvit a to ani v rodinném kruhu.[143] Např. v Korejské republice se sotva někdy mluví o bisexualitě, ostatní skupiny LGBTA+ komunity (vyjma LG a někdy B) jsou nejčastěji považovány za výmysly nebo psychické poruchy a lidé kvůli své orientaci či genderu (včetně asexuality a aromantičnosti) mohou mimo jiné přijít i o práci.[153]
  • S tím souvisí i z minulosti stále přetrvávající desexualizace a romantizace bílých žen, jimž je někdy ještě stále asexualita plošně připisována jako běžný stav (o němž netřeba muvit a který není orientací, zatímco u ostatních není považována za možnou a jsou často naopak hypersexualizovaní s upozaděním romantické orientace), stejně jako je jim připisována nezbytná romantičnost, kvůli níž se údajně k sexu uvolují.[59]
 • Dochází k (cílenému) podrývání aromantické identity a snahám o vyvolání buď nepřátelství s jiným komunitami, obdobně jako v případě asexuality:
  • Odmítání aromantičnosti jako skutečné orientace (je to jen volba/životní styl/fáze/celibát/neschopnost najít si partnera/následek traumatu ze špatného vztahu/deprese...)
  • S tím souvisí odmítání možnosti identifikovat se jako aromantik, pokud je člověk příliš mladý/dítě, ačkoliv identifikaci s jinými orientacemi titíž lidé často považují za možnou (viz předsudky typu: je to jen fáze/děti se o takové věci nezajímají/jsi příliš mladý, než abys věděl, o čem mluvíš/to tě přejde/jen to na tebe zatím nepřišlo/opožděná puberta/prostě jen ještě nenašels toho pravého atp.)
  • tvrzení, že aromantici jsou prostě straight a/nebo nečelí žádné diskriminaci, ale chtějí infiltrovat a okrást LGBTA+ komunitu o podporu/bezpečí či snižovat důležitost problémů ostatních členů...
  • obvinění z krádeže termínů od skupin, které "nechtějí, abychom je používali" (aspecod autistů[78][79],atp.)
  • tvrzení, že aromantici jsou homofobní (protože používají "homofobní označení" alloromantik/model rozdělené přitažlivosti/"jen tak", prože "jsou straight" atd.)
  • Tvrzení, že nelze vědět, zda chceme romantický vztah, pokud ho nezkusíme - ale zároveň, že kdo byl ve vztahu, nemůže být aromantik[192]

S další formou diskriminace se aromantici mohou setkat dokonce v LGBTA+ komunitě.

Snahy o omezení afobie[]

Podle některých zjištění je u asexuálů pozorována vyšší přítomnost psychických problémů, než u heterosexuálů - podobně, jako je tomu i u ostatních LGBTA+ skupin. Předpokládá se, že zvýšená úroveň těchto problémů je výsledkem diskriminace zmíněných skupin.[193] Sociolog Mark Carrigan věří, že k discriminaci asexuálů dochází především formou marginalizace a je často výsledkem nedostatku porozumění a povědomí o asexualitě.[194][195] Ať už je tomu skutečně tak či nikoliv, šíření povědomí a navyšování informovanosti o asexualitě, zkrátka viditelná reprezentace asexuality, je jistě jedním ze zásadních způsobů, jak zabránit alespoň části problémů, k nimž dochází. I proto vytvořil David Jay v roce 2001 organizaci AVEN, jejíž cílem je sdružovat asexuály, šedé sexuály a potažmo i aromantické allosexuály a šířit již zmíněné informace, podporovat vznik nových výzkumů i publikací atd ze všech těchto oblastí tak, aby se dostaly k co možná nejširší veřejnosti, včetně snahy vnést je do školského vzdělávání a vyhrazení se proti diskriminaci.[196][197]

Roku 2010 začala Sarah Beth Brooks pořádat každoroční Týden povědomí o asexualitě - rovněž s účelem zvýšit informovanost a vyvracet mýty o asexuálech.[198]

Asexuals of the Mid-Atlantic je skupina určená k setkávání asexuálů vytvořená ve Washingtonu D.C., jejíž členové vytvořili The Asexual Awareness Project.[199]

Postupně je na trhu dostupných stále více odborných publikací o asexualitě, které lze použít při vzdělávání na školách či univerzitách.

V newyorském dokumentu Sexual Orientation Non-Discrimination Act z roku 2002 jsou asexuállové kategorizování jako sexualita chráněná proti diskriminaci.[200]

Trevor Projekt začlenil roku 2012 asexuální literaturu mezi podklady pro výcvik svých pracovníků a asexuály oficiálně mezi skupiny, jimž poskytuje pomoc při sebevražedných atp. pocitech (po té, co se jim již dříve asexuální lidé často ozývali).[201]

National Gay and Lesbian Task Force, jedna z největších LGBT+ organizací ve své zemi, přidala na konferenci Creating Change (Vytváření změny) opakující se workshop na téma asexuality.[201] Různé přednášky z oblasti A-Spektra pokračují od roku 2013 až do současnosti.

Od roku 2014 je každoročně pořádán Týden povědomí o aromantickém spektru.

Roku 2015 kandidát do parlamentu George Norman vyzval Parlament, aby přidal asexualitu do legislativy o rovnoprávnosti vzhledem k min. 1% asexuálních občanů.[137] Ve stejném roce vznikl portál demisexuality.org.

Pořádají se asexuální konference. Např. Asexuální konference Severní Ameriky (NAAC2015)[202], Německá Ace konference (AktivistA 2015-19)[203], Mezinárodní konference o asexualitě (2012, 2014, 2017 a 2019 jako Ace & Aro konference) v rámci WorldPride [204][205][206] atd.

Roku 2016 vznikla na Státní Univerzitě v Iowě Asexual Aromantic Alliance za účelem povzbudit spolupráci mezi asexuálními a aromantickými komunitami a pomoci tak elimonovat afobii.[207] [208]

Tinder, jedna z nejznámějších seznamek, přidala roku 2019 možnost identifikovat se jako asexuál (i ostatní orientace včetně demisexuálů).[209]

Proti afobii ze strany LGBTA+ komunity se asexuálové brání především opakovanou účastí na Pride i jiných akcích, který je obvykle předními LGBTA+ organizacemi podporována a opět také šířením povědomí ať už v rámci akcí či mimo ně.

Britská charita Galop zaměřená proti LGBTA+ násilí a diskriminaci zahrnula asexualitu do svého programu.[210]

Yasmin Benoit odstartovala iniciativu #ThisIsWhatAsexualLooksLike s cílem zbořit mýtus založený na předsudcích, že asexuálové jsou prostě jen sami, protože jsou příliš nehezcí na to, aby je někdo chtěl.

Související články[]

Externí odkazy[]

Zdroje[]

 1. http://eprints.bournemouth.ac.uk/24983/1/Symonds%20OSullivan%20and%20Polman%20Leisure%20studies%202016.pdf
 2. https://benjamins.com/catalog/jls.4.1.04mil
 3. "ASEXUAL/ASEXUALITY “Asexuality” is a relatively recent term used by those who, for some period in their lives, do not experience sexual desire. Some individuals adopt this as a sexual orientation—similar to heterosexuality, bisexuality, or homosexuality—but for many others, asexuality is a temporary feeling." https://books.google.cz/books?hl=cs&id=ObluDwAAQBAJ&q=asexual#v=snippet&q=asexual&f=false
 4. https://books.google.co.in/books?id=sEGDCgAAQBAJ&pg=PT39&lpg=PT39&dq=Mental+health+and+interpersonal+functioning+in+self-identified+asexual+men+and+women&source=bl&ots=AggNJd4ux-&sig=Y7V5tRuV1eMXikz3wlwrnV-yP5Y&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=asexual%20men%20were&f=false
 5. https://queeramnesty.ch/docs/AFSP-Williams-Suicide-Report-Final.pdf
 6. 6,0 6,1 https://acephobia-is-real.tumblr.com/tagged/suicide
 7. https://autismserenity.tumblr.com/post/162521871466/aces-are-as-likely-to-be-suicidal-as-gay-or-bi
 8. UK Government. "National LGBT Survey: Summary report". Gov.uk. Retrieved 22 June 2019. Online: https://www.gov.uk/government/publications/national-lgbt-survey-summary-report/national-lgbt-survey-summary-report
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 https://www.huffingtonpost.com.au/2013/06/20/asexual-discrimination_n_3380551.html
 10. 10,0 10,1 10,2 http://www.utdailybeacon.com/news/article_c3ada048-6d60-11e5-821c-db75108bfbc3.html
 11. https://vindictadulcae.tumblr.com/post/48388509611/this-is-not-a-blog-no-seriously-tw-rape
 12. https://acephobia-is-real.tumblr.com/tagged/corrective%20rape
 13. https://www.buzzfeednews.com/article/jmkliegman/asexuality-sexual-assault-harassment-me-too
 14. https://goodmenproject.com/noseriouslywhatabouttehmenz/asexual-men-and-rape/
 15. 15,0 15,1 https://acephobia-is-real.tumblr.com/post/146118489919/so-i-just-had-an-aphobe-tell-me-that-corrective
 16. 16,0 16,1 16,2 https://everydayfeminism.com/2015/07/asexual-erasure-mental-health/
 17. 17,0 17,1 http://www.latina.com/lifestyle/our-issues/how-latina-myths-affect-asexual-latinas
 18. 18,00 18,01 18,02 18,03 18,04 18,05 18,06 18,07 18,08 18,09 18,10 18,11 18,12 18,13 18,14 https://academicworks.cuny.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1050&context=jj_etds
 19. 19,0 19,1 https://asexualityexists.tumblr.com/post/48574461998/tw-rape/amp
 20. 20,0 20,1 20,2 https://acephobiaisajoke.tumblr.com/post/156856577904/sex-is-literally-the-most-important-thing-in-every
 21. https://asexualcensus.files.wordpress.com/2017/10/2015_ace_census_summary_report.pdf
 22. https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/document/publication/AHRC_2017_ChangeTheCourse_UniversityReport.pdf
 23. https://ghostlyboop.wordpress.com/2018/10/29/bi-asexual-stilesisbiles-signerj/
 24. https://www.aau.edu/key-issues/aau-climate-survey-sexual-assault-and-sexual-misconduct-2015
 25. https://asexuality-and-aphobia.tumblr.com/post/148400403683/cromaka-courteousmingler-certifiedacehet
 26. https://asexuality-and-aphobia.tumblr.com/post/148412275663/iamnolongermyself-discoursey-i-dislike-being
 27. https://books.google.cz/books?hl=cs&id=TX5ZDwAAQBAJ&q=%22that+was+what+normal+people+did%22#v=snippet&q=%22that%20was%20what%20normal%20people%20did%22&f=false
 28. 28,0 28,1 28,2 https://vaginismusandsexuality.tumblr.com/post/95393272898/corrective-therapy-for-asexuals-from-medical
 29. 29,0 29,1 29,2 29,3 29,4 https://www.nytimes.com/2005/06/09/fashion/thursdaystyles/for-them-just-saying-no-is-easy.html
 30. 30,0 30,1 30,2 30,3 https://asexualsurvivors.org/2015/06/why-its-okay-to-refuse-therapy/
 31. 31,0 31,1 31,2 31,3 https://luvtheheaven.wordpress.com/2014/06/07/my-doubts-about-not-wanting-to-have-sex-and-my-journey-through-the-depths-of-scarleteens-sex-positive-sex-ed-website/
 32. 32,0 32,1 32,2 32,3 https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2012/feb/26/among-the-asexuals
 33. 33,0 33,1 https://asexualagenda.wordpress.com/2015/06/30/playing-on-hell-mode/
 34. https://swankivy.tumblr.com/post/50603184833/trigger-warning-mentions-of-rape-violence
 35. https://ezzelbean.tumblr.com/post/157525639108/aphobephobe-ok-so-im-a-little-bit-sick-of/amp
 36. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2971736/
 37. 37,0 37,1 https://bipolar-bubbeleh.tumblr.com/post/162208116719/actuallyasexual-luxlo-i-just-hope-that
 38. https://www.salon.com/2015/08/25/dr_ruth_is_wrong_about_asexuals_its_a_legitimate_sexual_orientation_not_a_problem_to_be_solved/
 39. https://www.huffingtonpost.com.au/2013/06/18/asexual-disorder_n_3361472.html
 40. https://twitter.com/joshroby/status/1140697997384323072
 41. 41,0 41,1 41,2 "One of my therapists told me to my face that she didn’t believe in asexuality – in every other sexuality, yes, but not mine – and that she could “give me something” for it. Were I less educated and much meeker, I may have accepted a medication I didn’t need just because a medical professional believed that I had to feel sexual attraction.” - http://theasexual.com/article/2018/4/1/lauren-york-the-threat-of-sex
 42. 42,0 42,1 https://www.nytimes.com/2015/07/05/fashion/asexual-and-happy.html
 43. https://asexualagenda.wordpress.com/2015/09/06/dealing-with-acephobia-from-therapists-part-1/
 44. https://adventures-in-asexuality.tumblr.com/post/121528860323/part-one-bars-to-entry
 45. 45,0 45,1 https://soodalgwayeou.tumblr.com/post/121218945386/this-is-for-this-months-carnival-of-aces-session
 46. 46,0 46,1 46,2 https://cool-asexual.tumblr.com/post/149099225425/and-they-say-acephobia-doesnt-exist-note-the
 47. 47,0 47,1 47,2 https://cool-asexual.tumblr.com/post/151876296000/acephobia-fucking-exists-part-2
 48. 48,0 48,1 48,2 https://asexuality-and-aphobia.tumblr.com/post/151914534588/cool-asexual-acephobia-fucking-exists-part-3/amp
 49. http://theasexual.com/article/2018/4/1/lauren-york-the-threat-of-sex
 50. 50,0 50,1 50,2 "One of my closest friends was taking off of his anti-depressants and HRT because of his asexuality, since they assumed it was just the medicine affecting his libido rather than it just being his identity, and now his doctor is refusing to let him transition or take medicine he needs for his depression. Because they think asexuality is mental sickness." - https://bi-asexual.tumblr.com/post/169682200747/8prometheus8-aphobephobe Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „:1“ použit vícekrát s různým obsahem Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „:1“ použit vícekrát s různým obsahem
 51. https://quilted-patch-kit.tumblr.com/post/169450874877/corrective-therapy-for-asexuals-from-medical
 52. https://epochryphal.wordpress.com/2015/06/30/grey-and-nb-in-therapy-on-cbt-and-the-sneakiness-of-therapeutic-abuse/
 53. https://vocationnetwork.org/en/articles/show/49
 54. https://judaism.stackexchange.com/questions/33954/is-an-asexual-person-obligated-in-pru-urvu
 55. 55,0 55,1 https://www.islamweb.net/en/fatwa/272095/an-asexual-girl-is-not-obliged-to-tell-her-suitor-about-her-condition
 56. https://resourcesforacesurvivors.tumblr.com/post/95474679378/corrective-therapy-for-asexuals-from-medical
 57. https://medium.com/@marykatemcalpine/conversion-therapy-asexual-edition-6a699be9e57c
 58. 58,0 58,1 Marshall, Barbara L. 2002. “`Hard Science’: Gendered Constructions of Sexual Dysfunction in the `Viagra Age’.” Sexualities 5 (2): 131–58. - https://www.psychologytoday.com/intl/blog/living-single/201408/so-long-compulsory-sex-see-ya-viagra-asexuality-is-here
 59. 59,00 59,01 59,02 59,03 59,04 59,05 59,06 59,07 59,08 59,09 59,10 https://thethinkingasexual.wordpress.com/2013/08/13/asexuality-and-race/
 60. http://disabledfeminists.com/2009/11/06/guest-post-disability-and-asexuality/
 61. https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/201405_sterilization_en.pdf
 62. https://www.psychologytoday.com/intl/blog/living-single/200912/asexuals-who-are-they-and-why-are-they-important
 63. http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/Sexual-Orientation-in-NTDS-March-2016.pdf
 64. https://www.psychologytoday.com/us/blog/without-prejudice/201209/prejudice-against-group-x-asexuals
 65. http://asexualawarenessweek.com/docs/AsexualityBias.pdf
 66. http://www.religioustolerance.org/asexual2.htm
 67. https://acephobia-is-real.tumblr.com/post/150449711866/submission
 68. https://writingcyan950098100.wordpress.com/2018/10/26/true-facts-about-asexuals/
 69. 69,0 69,1 69,2 https://www.galop.org.uk/anti-asexual-hate-crime/
 70. https://www.reddit.com/r/asexuality/comments/3cquc7/so_i_wrote_thiswhy_we_need_mental_healthcare/csynch8/
 71. 71,0 71,1 https://herefortheace.tumblr.com/post/153319873870/i-hope-your-ace-kissing-ass-gets-raped-youre
 72. 72,0 72,1 https://spectator.us/demisexual-normal-human-being/
 73. 73,0 73,1 https://twitter.com/stickyywhiskers/status/1152030992216887296
 74. https://twitter.com/RebelRouser17/status/1150978775271821313
 75. https://twitter.com/FlNALFANTASYS/status/1150859619780190208
 76. https://asexuality-and-aphobia.tumblr.com/post/148445412263/aphobe-nonsense-protectron-gay
 77. https://cutepenguin23.tumblr.com/post/141461857074/mainstream-lgbtqqueer-support-for-asexuality
 78. 78,0 78,1 https://autistickitten.tumblr.com/post/156294295579/hi-i-just-wanted-to-ask-where-the-recent
 79. 79,0 79,1 https://wetwareproblem.tumblr.com/post/157933177751/warning-to-my-fellow-auties
 80. https://asexualsanonymous.tumblr.com/post/147982974719/can-u-believe-my-cousin-literally-said-that
 81. https://asexuality-and-aphobia.tumblr.com/post/148402286938/justaphobethings
 82. https://asexuality-and-aphobia.tumblr.com/post/148402148973/transfaabulous-courteousmingler
 83. https://acephobia-is-real.tumblr.com/post/146130347174/i-wont-donate-to-the-trevor-project-anymore-and
 84. https://herefortheace.tumblr.com/post/149769897400/dirtysexhavers-herefortheace
 85. https://herefortheace.tumblr.com/post/157696937630/one-thing-that-gets-me-abt-the-saying-youre-ace
 86. 86,0 86,1 Diskuse pod: https://www.facebook.com/DVTV.cz/posts/2346470562268603 a https://www.facebook.com/DVTV.cz/videos/566999760503809
 87. http://www.sixthtone.com/news/1004243/chinese-asexuals-navigate-love%2C-duty%2C-and-ignorance
 88. https://academicworks.cuny.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1050&context=jj_etds
 89. https://showmesomeoneinnocent.tumblr.com/post/180911480527/idk-can-we-stoptreating-ace-discourse-like-its
 90. 90,0 90,1 "Kill all asexuals" - https://twitter.com/flamewebs/status/1097687887468888064
 91. 91,0 91,1 https://twitter.com/LymeandCoconut/status/1129476534069276673
 92. 92,0 92,1 https://livebloggingmydescentintomadness.tumblr.com/post/141813706285/i-hate-cishet-aces-i-genuinely-hope-you-all-die
 93. 93,0 93,1 https://lauralot89.tumblr.com/post/161873160239/justaphobethings-aphobes-no-one-ever-tells-aces
 94. 94,0 94,1 https://herefortheace.tumblr.com/post/153153067950/discoursejail-fucking-deactivated-hey-ace
 95. 95,0 95,1 https://herefortheace.tumblr.com/post/158850081020/discoursegrips-special-snowflake-burner
 96. https://herefortheace.tumblr.com/post/157021347465/discoursegrips-acesappho-can-we-all-agree-that
 97. https://livebloggingmydescentintomadness.tumblr.com/post/141818395320/im-telling-you-to-die-because-youre-a-homophobic
 98. https://books.google.cz/books?hl=cs&id=f8SFAAAAIAAJ&dq=%22Asexual+homosexual+men+had+the+highest+incidence+of+suicidal+thoughts.%22
 99. Elisabetta Ruspini; Megan Milks (2013). Diversity in family life. Policy Press. pp. 35–36. ISBN 978-1447300939. Online: https://books.google.cz/books?id=AjMbAgAAQBAJ&pg=PA35&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
 100. Intergroup bias toward “Group X”: Evidence of prejudice, dehumanization, avoidance, and discrimination against asexuals - https://pdfs.semanticscholar.org/03e6/a3e5bbd89620716c110381b3818dc6f4fad5.pdf?_ga=2.83294230.1814950617.1560932587-281696610.1560932587
 101. https://livebloggingmydescentintomadness.tumblr.com/post/148282259225/justaphobethings
 102. https://www.psychologytoday.com/us/blog/without-prejudice/201209/prejudice-against-group-x-asexuals
 103. https://www.islamicboard.com/advice-amp-support/134324567-asexuality.html#post2837547
 104. https://vocationnetwork.org/en/articles/show/49
 105. 105,0 105,1 https://christianpundit.wordpress.com/2013/08/05/asexuality-and-asexuals/
 106. https://livebloggingmydescentintomadness.tumblr.com/post/147825987215/historicallyace-allopropaganda-painandmemes
 107. https://christianpundit.wordpress.com/2013/08/05/asexuality-and-asexuals/
 108. Prophet said: "If a man calls his wife to his bed, and she refuses to come, the angels curse her until morning comes." - al-Bukhari,3065;Muslim,1436 - http://en.dharmapedia.net/wiki/Islamic_sexual_jurisprudence#Sexual_obligations
 109. https://twitter.com/shecyclopedia/status/1141909041238687747?s=19
 110. 1Cor 7:3-4 (NRS) "The husband should give to his wife her conjugal rights, and likewise the wife to her husband. For the wife does not have authority over her own body, but the husband does; likewise the husband does not have authority over his own body, but the wife does." - http://www.acts17-11.com/dialogs_sex_denial.html
 111. https://www.reddit.com/r/asexuality/comments/1wrjih/do_any_religions_have_a_negative_stance_toward/cf4zuwx/
 112. https://the-ace-of-weasels.tumblr.com/post/146275488100/okay-you-wanna-know-why-im-for-including-all
 113. https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1596&context=faculty_scholarship
 114. http://opo.iisj.net/index.php/osls/article/viewFile/735/958
 115. https://www.ilgrandecolibri.com/en/aphobia-prejudices-discrimination-asexuality/
 116. https://www.quora.com/Is-this-illegal-in-India-if-I-couldn%E2%80%99t-consummate-my-marriage-within-a-year-for-whatever-reasons
 117. Matrimonial Causes Act 1973 (c. 18), s. 12, online: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1973/18?view=extent#section-12
 118. https://web.archive.org/web/20070105060902/http://www.vatican.va/archive/ENG1104/__P6R.HTM
 119. http://www.ewtn.com/v/experts/showmessage.asp?number=437758
 120. https://www.reddit.com/r/asexuality/comments/1wrjih/do_any_religions_have_a_negative_stance_toward/cf4uplc/
 121. http://www.acts17-11.com/dialogs_sex_denial.html
 122. https://livebloggingmydescentintomadness.tumblr.com/post/148282259225/justaphobethings
 123. https://www.asexualityandislam.com/2016/02/coercion-violence-and-queerness-in-the-context-of-islamic-orthodoxy.html
 124. https://findyrway.wordpress.com/2011/03/30/asexuality-and-victim-blaming/
 125. https://cakeatthefortress.wordpress.com/2015/06/15/asexuality-and-codependency-vicious-cycle/
 126. https://prismaticentanglements.com/2011/04/05/do-you-want-to/
 127. https://www.gaystarnews.com/article/asexual-trans-man-abuse/#gs.q4ncyb
 128. https://www.huffpost.com/entry/electrified-and-numb_b_58d018ace4b0e0d348b34624 
 129. https://femmefrugality.com/wp-content/uploads/2016/10/Asexual-IPV-Brochure_MAY2016.pdf
 130. https://acephobia-is-real.tumblr.com/post/141984492213/acephobia-isnt-real
 131. https://asexualagenda.wordpress.com/2014/08/27/3257/
 132. https://twitter.com/BerndPaysan/status/1148384056956133377
 133. https://asexualagenda.wordpress.com/2013/10/10/but-what-about-the-sex-asexuality-relationships-and-the-metaphorical-cake/
 134. Gupta, Kristina and Thea Cacchioni. 2013. Sexual Improvement as if Your Health Depends on It: An Analysis of Contemporary Sex Manuals. Feminism & Psychology. 23(4): 442-458. - https://www.psychologytoday.com/intl/blog/living-single/201408/so-long-compulsory-sex-see-ya-viagra-asexuality-is-here
 135. https://bipolar-bubbeleh.tumblr.com/post/162208116719/actuallyasexual-luxlo-i-just-hope-that
 136. https://www.ilgrandecolibri.com/en/aphobia-prejudices-discrimination-asexuality/
 137. 137,0 137,1 https://www.yorkvision.co.uk/news/parliament-doesnt-recognise-my-sexuality-britains-first-openly-asexual-candidate-george-norman-speaks-to-vision/28/04/2015
 138. https://twitter.com/FYeahAsexual/status/1139540341667725314
 139. https://autismserenity.tumblr.com/post/169841685306/sure-russia-loves-aces-a-mediation-in-three
 140. https://www.rt.com/news/221235-russia-driving-ban-transgender/
 141. https://herefortheace.tumblr.com/post/155955801170/aceskating-aceskating-oh-boy-look-since
 142. https://asexuality-and-aphobia.tumblr.com/post/148448181158/asexuality-with-an-asian-face-how-race-intersects
 143. 143,0 143,1 143,2 143,3 143,4 http://skepticsplay.blogspot.com/2011/05/forecasting-issues-of-race.html
 144. https://acephobia-is-real.tumblr.com/post/142111653476/blvkandasexual-ones-own-madness
 145. 145,0 145,1 145,2 145,3 145,4 https://asexualagenda.wordpress.com/2014/05/27/the-colonized-asexual-a-response-to-racial-trauma/
 146. 146,0 146,1 146,2 https://asexuality-and-aphobia.tumblr.com/post/148449102158/the-intersections-of-a-black-non-binary-ace
 147. https://asexuality-and-aphobia.tumblr.com/post/148448736233/aceenough-theres-this-thing-about-being-brown
 148. 148,0 148,1 http://www.lidskaprava.cz/student/prava-zen/clanky/zenska-obrizka
 149. 149,0 149,1 149,2 149,3 https://www.gradientlair.com/post/61224262021/heterosexuality-compulsory-uniform-black-women
 150. 150,0 150,1 https://www.gradientlair.com/post/74476431892/black-woman-asexuality-agency
 151. 151,0 151,1 https://asexuality-and-aphobia.tumblr.com/post/148449128653/whats-race-got-to-do-with-it-white-privilege
 152. 152,0 152,1 https://asexuality-and-aphobia.tumblr.com/post/148449318443/asexualpocsunite-hey-so-im-asian-and-asexual
 153. 153,0 153,1 https://prismaticentanglements.com/2015/06/25/guest-post-a-south-korean-perspective-on-asexuality-and-mental-health/
 154. https://asexuality-and-aphobia.tumblr.com/post/148448768033/himteckerjam-herefortheace-okay-but-im-so-angry
 155. http://theasexual.com/article/2018/1/6/stop-shaming-male-virgins-asexual-men
 156. https://www.asexuality.org/en/topic/6862-men-cant-live-without-sex-is-true-even-4-asexual-men/
 157. http://www.asexualityarchive.com/on-the-existence-of-asexual-men/
 158. https://asexualagenda.wordpress.com/2012/11/29/whats-the-deal-with-the-japanese-herbivore-men/
 159. https://www.theverge.com/2018/2/14/17012528/asexual-asexuality-ace-online-dating
 160. https://www.marieclaire.co.uk/life/sex-and-relationships/what-it-feels-like-to-be-asexual-in-a-sex-obsessed-world-111522
 161. https://everydayfeminism.com/2016/01/supporting-asexual-youth/
 162. https://asexuality-and-aphobia.tumblr.com/post/148445412263/aphobe-nonsense-protectron-gay
 163. https://the-ace-community.tumblr.com/post/144507502731/teach-about-asexuality-in-schools-2k16-k
 164. https://asexuality-and-aphobia.tumblr.com/post/148445969758/ace-shitcourse-aphobicaro-ace-shitcourse
 165. https://livebloggingmydescentintomadness.tumblr.com/post/148284479275/kalinara-middleagedbistuff
 166. https://www.damemagazine.com/2017/10/24/men-are-killing-thousands-women-year-saying-no/
 167. https://blackamericaweb.com/2019/05/16/woman-fired-shots-at-man-after-he-refused-to-give-her-oral-sex/
 168. https://asexuality-and-aphobia.tumblr.com/post/148412275663/iamnolongermyself-discoursey-i-dislike-being
 169. "I just want to say I was correctively raped over being asexual. So you know what? Threats like that are doubly as frightening to me. It does happen. It’s not the same as with so many people, where it’s a hate crime, or some act of revenge. My rapist was my girlfriend, and she genuinely thought she would change my orientation [...]" - https://vindictadulcae.tumblr.com/post/48388509611/this-is-not-a-blog-no-seriously-tw-rape
 170. "look, I am invading your safe space! Here, hear the truth: asexuality is not a thing. You are just ugly and noone wanted to date you, so you made up a thing to cuddle your lonely self as you cry into your pillow. Also, I hope you get raped. It has a dual benefit, you'll get laid finally AND put you into your place as well. Funsies!" https://snapdragon76.tumblr.com/post/92442766215/look-i-am-invading-your-safe-space-here-hear/amp
 171. "It had been a good night.I had spoken extensively about my asexuality, and I thought he was listening to me, but I later realized that he had just been letting me talk." As she said goodbye to him that night, the man tried to kiss her. When she rejected his advance, he started to lick her face “like a dog," she said. "'I just want to help you,' he called out to me as I walked away from his car. He was basically saying that I was somehow broken and that he could repair me with his tongue and, theoretically, with his penis. It was totally frustrating and quite scary." - https://www.huffingtonpost.com.au/2013/06/20/asexual-discrimination_n_3380551.html
 172. "Question: What do you call a person who is asexual? Answer: Not a person. Asexual people do not exist. Sexuality is a gift from God and thus a fundamental part of our human identity. Those who repress their sexuality are not living as God created them to be: fully alive and well. As such, they're most likely unhappy." - https://vocationnetwork.org/en/articles/show/49
 173. To me, to say that someone is 'asexual' is tantamount to saying that they're not a human being," says Barnaby Barratt, a sex therapist in Detroit and president of the American Association of Sex Educators, Counselors, and Therapists. "I would be profoundly critical of the idea that 'asexuality' is an 'orientation' or that it's somehow the inevitable way that some people are born. The basic building blocks of sexual patterning are there in everyone. The real question about what you're describing as 'asexual' is: What sort of history could make someone wind up being that closed down?" https://www.salon.com/2005/05/26/asexual/
 174. "Sex is a natural drive, as natural as the drive for sustenance and water to survive. It's a little difficult to judge these folks as normal." - Dr. Leonard R. Derogatis, a psychologist and the director of the Center for Sexual Health and Medicine at Johns Hopkins University in Baltimore, https://www.nytimes.com/2005/06/09/fashion/thursdaystyles/for-them-just-saying-no-is-easy.html
 175. "Jeter said she was bullied for her lack of sexual attraction throughout high school. In one traumatizing instance, Jeter said she was held down and forced to watch a pornographic scene while her eyes were pried open." - http://www.utdailybeacon.com/news/article_c3ada048-6d60-11e5-821c-db75108bfbc3.html
 176. "How have you hit a nerve? I'm telling you, if you don't like sex then cool you're different who cares? No1 really every1 is different we are humans we're not meant to be the same but your a female who has self worth you don't need to lower yourself as a asexual." - https://twitter.com/topchavy/status/1151587601222119424
 177. "A beautiful 17 year old girl throwing around terms like biromantic and asexual. You crazy leftists ruined that poor kid. This is on you." - https://twitter.com/RebelRouser17/status/1150978775271821313
 178. "Why don't scientists just sit down with pansexual gender fluid non-binary lesbian asexuals and just calmly tell them how they dont exist" - https://twitter.com/rob_dayy/status/671110857238192130
 179. "In a 2012 Fox News segment about sexologist Anthony Bogaert's book Understanding Asexuality, host Greg Gutfeld and a panel of guests mocked the asexual identity, treating it as something invalid or exaggerated. “[T]hey have a lack of ... sexuality, so they’ll be kind of treated as lepers -- asexual lepers, if you will,” Gutfeld said in the segment." - https://www.huffingtonpost.com.au/2013/06/20/asexual-discrimination_n_3380551.html
 180. “There is good news: asexual people certainly do not reproduce, so they are a category in danger of extinction.” - https://www.ilgrandecolibri.com/en/aphobia-prejudices-discrimination-asexuality/
 181. "I firmly believe my husband was asexual when we married, is asexual today, and will not voluntarily change. This adversely affected our marriage from its beginning. It caused me great distress. I feel I have been unloved and cheated out of a normal sex life in marriage. Also, when you reasonably expect a sex life, as in marriage, and it is denied you, you become preoccupied with it. This has almost made feel perverted. But I am not a pervert and have never been promiscuous." - http://www.ewtn.com/v/experts/showmessage.asp?number=437758
 182. "Every human is created to have sexual desire that will appear when he/she reach puberty age. However, what taught to, or experienced, or received by someone during childhood can make him/her build a 'system' that automatically block sexual desire. Like described in your post which you are convinced that thought about sex and being naked in front of someone is disgusting thing, so it makes you want to throw up. Maybe it's because you grew up in environment which talk about sex considered taboo and fall in love is inappropriate thing." - https://www.islamicboard.com/advice-amp-support/134324567-asexuality.html#post2837547
 183. "I’ve worked with some patients that are dealing with and suffering from this issue. [...] But my research shows that every person is divided into five different levels of being; the mental body, the feelings body, the emotional body, the spiritual body, and the sexual body. The sexuality is very important in people. People must be given the sex energy place in their life. The sex energy is the energy of passion. It’s the energy of doing things. It’s the energy of initiation. We have to want to initiate our light, our fire. The sexual energy gives us the opportunity to do so. The people who define themselves as asexual, most of them are activated from a conditioning that says ‘sexuality equals delete’. So, the person doesn’t feel desire or need to have sex, because the need to have sex was deleted. So the person feels nothing and does not want to have sex.” She added, “the feelings [Ginoza] described in the video, I understand where they come from. She cannot feel the energy of sex and if you can’t feel the energy of sex, something is going to be missing in your life. Because you need this energy because this is the energy that gives you fire, it’s the energy that lights you, especially in women." Lev said her method is able to reprogram the subconscious of these individuals so that sexuality equals “exist.” - https://www.breitbart.com/local/2018/08/14/asexual-is-new-sexual-identity-in-bay-area/
 184. "You are not obliged to tell your suitor that you are asexual; [...] We advise you to ask Allaah to bless you with recovery and to consult specialist doctors regarding your condition." - https://www.islamweb.net/en/fatwa/272095/an-asexual-girl-is-not-obliged-to-tell-her-suitor-about-her-condition
 185. "Obviously, such a person should have a discussion with a mental health professional just to make sure they understand what's going on and how to cope with everything in their life." - https://judaism.stackexchange.com/questions/33954/is-an-asexual-person-obligated-in-pru-urvu
 186. "I was actually kicked out of my church for being asexual. The pastor said it was man's duty to marry and reproduce with his wife and by disobeying that I have become an enemy of God. Also that I was apparently linked to LGBT. That day hit me hard." - https://www.reddit.com/r/asexuality/comments/1wrjih/do_any_religions_have_a_negative_stance_toward/cf4zuwx/
 187. "Studies say 1% of pop. is asexual. To me that's 1% too much but sexuality is a spectrum so good that it's so low and not 10%" - https://twitter.com/AskDrRuth/status/633694710209609728
 188. "I recently had an exchange student staying at my house and at some point I mentioned that I'm Asexual. She goes and complains to her chaperone that I make her uncomfortable and is now having her stay here shortened solely because I'm Asexual and Asexuality makes her uncomfortable apparently." - https://asexuality-and-aphobia.tumblr.com/post/159370315708/hey-ive-got-a-story-to-tell-that-may-help-with
 189. https://acephobia-is-real.tumblr.com/tagged/suicide
 190. https://asexuality-and-aphobia.tumblr.com/post/148451184778/acephobia-is-real-acediscoursetm-aro-dynamic
 191. https://asexuality-and-aphobia.tumblr.com/post/148412275663/iamnolongermyself-discoursey-i-dislike-being
 192. 192,0 192,1 192,2 https://asexuality-and-aphobia.tumblr.com/post/187303095598/i-feel-like-people-who-id-as-aromantic-are-just
 193. https://books.google.cz/books?id=TX5ZDwAAQBAJ&pg=PT336&lpg=PT336&dq=discrimination+of+asexualpeople&source=bl&ots=da-OAoXcDQ&sig=ACfU3U0IkYFK2Qw6OmnVyNJkTTCEA_Q_eg&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwj788KPgvXiAhWMZFAKHS_HClgQ6AEwC3oECAkQAQ#v=onepage&q=asexual&f=false
 194. Lucy Wallis (17 January 2012). "What is it like to be asexual?". BBC News. Retrieved 27 November2018. Online: https://www.bbc.com/news/magazine-16552173
 195. Maddie Wright (26 October 2017). "Asexual students on identity, experiences of intolerance". The Rocky Mountain Collegian. Retrieved 27 November2018. Online: https://collegian.com/2017/10/asexual-students-on-identify-experiences-of-intolerance/
 196. JohnThomas Didymus (27 April 2013). "Asexual Visibility and Education Network marks Asexuality Day". Digital Journal. Retrieved 27 November 2018. Online: http://www.digitaljournal.com/article/348920
 197. Joe Morgan (30 March 2015). "Here are the 11 biggest asexual myths busted". Gay Star News. London. Retrieved 27 November 2018. Online: https://www.gaystarnews.com/article/here-are-11-biggest-asexual-myths-busted300315
 198. Robyn Exton (14 November 2016). "Aces Show Their Hand - What Is Asexuality And Why You Should Know About It". Huffington Post. Retrieved 27 November 2018. Online: https://www.huffingtonpost.co.uk/robyn-exton/aces-show-their-hand-what_b_12915544.html
 199. Isabel Nathan (19 October 2018). "Asexuals, you are not alone". Washington Blade. Retrieved 4 May 2019. Online: https://www.washingtonblade.com/2018/10/19/asexuals-you-are-not-alone/
 200. "The Sexual Orientation Non-Discrimination Act ("SONDA")". Office of the Attorney General. Archived from the original on 16 March 2010. Retrieved 27 November 2018. https://web.archive.org/web/20100316120639/http://www.ag.ny.gov//bureaus/civil_rights/sonda_brochure.html https://ag.ny.gov/civil-rights/sonda-brochure
 201. 201,0 201,1 https://www.vice.com/en_us/article/nn4gjk/asexuality-the-peoples-choice-for-people-who-dont-want-anyone
 202. https://www.asexualityarchive.com/category/north-american-asexuality-conference/
 203. https://aktivista.net/konferenz/
 204. https://thevarsity.ca/2014/07/07/toronto-hosts-second-ever-international-asexuality-conference/
 205. https://www.asexuality.org/en/topic/154097-announcing-the-international-asexuality-conference-2-july-2017/
 206. https://www.asexuality.org/en/topic/185033-worldpride-aros-and-aces-conference-in-nyc-29-june-2019-tickets-now-available/
 207. Logan Metzger (20 February 1029). "A look at the Asexual Aromantic Alliance and who they are". Iowa State Daily. Retrieved 7 April 2019. Online: http://www.iowastatedaily.com/news/asexual-aromantic-alliance-studnet-organization-community-building/article_7a1e09cc-2d92-11e9-bdf8-67d5f5be2ada.html
 208. "Asexual Aromantic Alliance". Iowa State University. Retrieved 7 April 2019. Online: https://www.stuorg.iastate.edu/site/arostronaut
 209. https://www.theverge.com/2019/6/4/18651161/tinder-sexual-orientation-identify-product-profile
 210. https://www.galop.org.uk/anti-asexual-hate-crime/
Advertisement