Acepedie Wikia
Advertisement

A-spektrum, někdy také zkráceně aspec či a-spec, je souhrnné označení spektra sexuálních a romantických orientací resp. identit na pomezí asexuality/aromantičnosti a allosexuality/alloromantičnosti. Někdy je termín používán synonymně s termínem asexuální spektrum, příp. i aromantické spektrum, jeho základním smyslem však je, aby zahrnoval spolu s asexuály i allosexuální aromantiky.[1] Někteří pod a-spektrem rozumí i agender spektrum.[2]

Lze se také setkat s tím, že někteří lidé hovoří o asexualitě/aromantičnosti/agenderu jako o spektru ve smyslu odlišnosti jednotlivých asexuálů/aromantiků/agender jedinců co se týče jejich sexuálního/romantického chování, názorů na sex, pohlaví/genderu atp.[3]

Asexuální spektrum

Asexuální spektrum, někdy také zkráceně acespec nebo zjednodušeně asexualita je obvykle termín označující spektrum asexuální orientace a identit v šedé oblasti sexuality, které leží na pomyslné škále mezi asexualitou a allosexualitou.

Termín vznikl jako zastřešující označení pro zahrnutí i asexualitě podobné projevy sexuality, jelikož se všechny setkávají s podobnými pocity, komplikacemi či předsudky.

Podrobněji viz Šedá oblast sexuality.

Aromantické spektrum

Aromantické spektrum, někdy také zkráceně arospec nebo zjednodušeně aromantičnost, je spektrum aromantické orientace a identit v šedé oblasti romantičnosti, které leží na pomyslné škále mezi aromantičností a alloromantičností.

Termín vznikl jako zastřešující označení pro aromantičnosti podobné projevy romantické orientace, jelikož se všechny setkávají s podobnými pocity, komplikacemi či předsudky.

Podrobněji viz Šedá oblast romantičnosti.

A-spektrum vs. autistické spektrum

Můžeme se setkat s tvrzeními, že termín aspec/a-spec byl původně používán pro označení autistického spektra. Velmi často nabývají dokonce velmi negativních vyznění, např. že asexuálové tento termín autistům ukradli.

Historie pojmu

Nejstarším použití pojmu Aspec se zdají být spojená s automobilovým žargonem, kde termín popisuje U.S. variantu automobilu Jspec (Japanese Spec) nebo JDM (Japanese Domestic Market) (např. Aspec 300ZX vs. Jspec Fairlady Z).[4] V rámci historie hashtagů populární blogerské sítě Tumblr se slovo v jiné než automobilové souvislosti poprvé objevilo v červnu 2016 ve spojení s asexualitou.[5] Již dříve byly však běžně známy zkratky Ace/Aro-spec. Jediný skutečně doložený případ použití termínu ve spojitosti s autismem je ASPEC - zkratka pro “Atlas of Special Education Centres in the Czech Republic”.Mnoho jedinců, kteří se zasazovali o to, abychom termín přestali používat a označovali jeho používání krádeží zároveň zastávalo názor, že asexuálové a aromantici nepatří do LGBTA+ komunity. Naopak spousta lidí z autistického spektra na dotaz sdělila, že termín a-spec v kontextu autistické komunity neznají. Zároveň se nejedná o první případ podobné snahy s cílem označit asexuály používaná slova za ukradené z autistické terminologie, pravděpodobně ve snaze asexuální komunitu zdiskreditovat (mezi další případy patří slovo allosexuál či hnutí ActuallyAsexual.[6] Někteří lidé z autistického spektra si při tom sami uvědomili snahu lidí z vnějšku obou komunit zneužít zneužít autisty jako zbraň proti asexuálům (což opět nebyl ani pro autistickou komunitu první případ a podobně se pokusili zneužít i židovskou komunitu[7])[8] a vyjádřili se jasně pro to, aby tento termín zůstal v užívání komunity, která s ním velmi pravděpodobně i jako první přišla.[9][10]

Zdroje

Advertisement